Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Asistent u užoj naučnoj oblasti Matematika - Metodika razvoja početnih matematičkih pojmova 1 i 2, a Puno radno vreme

na VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA OBRAZOVANjE VASPITAČA - PIROT u Pirot (Poslato na 01-11-2017)

Asistent u užoj naučnoj oblasti Matematika - Metodika razvoja početnih matematičkih pojmova 1 i 2, akreditovanog programa OSS - strukovni vaspitač za rad sa decom u predškolskim ustanovama, asistent

Oglas važi od: 01.11.2017.

VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH
STUDIJA ZA OBRAZOVANjE
VASPITAČA - PIROT
18300 Pirot, Ćirila i Metodija 29


Raspisuje oglas za sticanje zvanja i prijem u radni odnos

Asistent u užoj naučnoj oblasti Matematika - Metodika razvoja početnih matematičkih pojmova 1 i 2, akreditovanog programa OSS - strukovni vaspitač za rad sa decom u predškolskim ustanovama, asistent
na određeno vreme zbog povećanog obima poslova, godinu dana, sa 55% radnog vremena

USLOVI:
student doktorskih studija koji je svaki od prethodnih stepena studija završio sa prosečnom ocenom najmanje 8 i koji pokazuje smisao za nastavni rad. Ostali uslovi za izbor asistenta utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. glasnik RS” br. 88/2017 od 29.09.2017. godine) čl. 109 i čl. 110 Statuta škole br. 497-2/2015 od 28.012.2015. godine i Pravilnikom o izmeni i dopuni Pravilnika o uslovima, načinu i postupku izbora u zvanja nastavnika i saradnika Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Pirot br. 290-6/2015 od 6.07.2015. godine, u skladu sa kojim će biti izvršen izbor.

OSTALO:
Smisao i sposobnost za nastavni rad se utvrđuje na osnovu: većeg broja položenih ispita iz predmeta uže naučne oblasti, veće opšte prosečne ocene u toku studiranja - iz predmeta uže naučne oblasti; kraćeg roka studiranja, odobrene teme doktorske disertacije i dr; sticanje zvanja, asistent, zasniva se na ostvarenim i merljivim rezultatima celokupnog rada pojedinca u sledećim oblastima: u nastavnom radu, istraživačkom, stručnom, odnosno umetničkom i profesionalnom radu; angažovanju u razvoju nastave i drugih delatnosti visoko-školske ustanove i doprinosa široj zajedici. Uz prijavu na konkurs kandidati treba da podnesu: biografiju sa svim bitnim podacima: ustanova ili preduzeće gde je kandidat trenutno zaposlen i profesionalni status; godina upisa i završetka visokog obrazovanja, univerzitet, fakultet, naziv studijskog programa (studijska grupa), prosečna ocena tokom studija i stečeni stručni, odnosno akademski naziv; godina upisa - završetka specijalističkih, odnosno magistarskih studija, doktorske studije: univerzitet, fakultet, naziv studijskog programa doktorskih studija, godina upisa, naučna oblast, naslov odobrenog master rada, znanje svetskih jezika - navodi: čita, piše, govori, sa ocenom odlično, vrlo dobro, dobro, zadovoljavajuće; kretanje u profesionalnom radu (ustanova, fakultet, univerzitet ili firma, trajanje zaposlenja); spisak radova i sami radovi; ostale podatke: o nastavnom radu, stručnom i profesionalnom doprinosu; o angažovanju u razvoju nastave i drugih delatnosti visokoškolske ustanove i doprinosu lokalnoj i široj zajednici; dokaze nadležnih organa povodom činjenice da kandidat nije pravosnažnom presudom osuđen za krivično delo protiv polne slobode, falsifikovanja javne isprave koju izdaje visokoškolska ustanova ili primanja mita u obavljanju poslova u visokoškolskoj ustanovi. Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa, na gorenavedenu adresu. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u obzir i razmatrati.


Pregledano: 1194 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters