Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Vaspitač Puno radno vreme

na PU „KOLIBRI“ u Kovačica (Poslato na 08-11-2017)

Vaspitač

Oglas važi od: 08.11.2017.

PU „KOLIBRI“
26210 Kovačica, Janka Bulika bb


Vaspitač
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana

USLOVI:
1) odgovarajuća stručna sprema, lice sa stečenim odgovarajućim visokim obrazovanjem na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno strukovne i specijalističke strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine ili višim obrazovanjem; 2) da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom; 3) da nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državljanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik kao jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Uz prijavu na konkurs kandidat treba da priloži: dokaz o traženom obrazovanju (overenu fotokopiju diplome); dokaz izdat od strane Ministarstva unutrašnjih poslova tj. policijske uprave - Odsek za analitiku i evidencije da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za navedena krivična dela; uverenje o državljanstvu RS (original); izvod iz matične knjige rođenih. Dokaz o ispunjenju uslova iz tačke 2 konkursa pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi”. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa i naznakom „Za konkurs“ slati na gorenavedenu adresu.


Skoro postavljeni poslovi PU „KOLIBRI“


Pregledano: 1864 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters