Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Medicinska sestra - tehničar Puno radno vreme

na INSTITUT ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DECE I OMLADINE VOJVODINE - NOVI SAD u Novi Sad (Poslato na 08-11-2017)

Medicinska sestra - tehničar

Oglas važi od: 08.11.2017.

INSTITUT ZA ZDRAVSTVENU
ZAŠTITU DECE I OMLADINE
VOJVODINE - NOVI SAD
21000 Novi Sad, Hajduk Veljkova 10


Medicinska sestra - tehničar
za hitan prijem Odeljenja za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja Službe za prijem i zbrinjavanje bolesnika Poliklinike Klinike za dečju hirurgiju, na određeno vreme do povratka zaposlene sa bolovanja dužeg od 30 dana, probni rad u trajanju od 3 meseca

Opis posla:
prihvata i sanitarno obrađuje bolesnika; pomaže lekaru pri dijagnostičkim i reanimacionim merama povređenih bolesnika i ukazuje neodložnu medicinsku pomoć na nivou svoje stručne osposobljenosti; radi i druge poslove iz svog delokruga a po nalogu neposrednog rukovodioca; priprema zavojni materijal i isti odnosi na sterilizaciju; stara se o sanitarno-higijenskim uslovima; učestvuje u smenskom radu; za svoj rad odgovorna je neposrednom rukovodiocu.

USLOVI:
Kandidat mora da ispunjava opšte uslove propisane zakonom, kao i sledeće posebne uslove: da poseduje srednju stručnu spremu - IV stepen, da ima završenu srednju medicinsku školu, pedijatrijski ili opšti smer; položen stručni ispit; licencu za rad. Uz prijavu se podnose u originalu ili overenoj kopiji sledeća dokumenta: diploma o završenoj srednjoj medicinskoj školi; uverenje o položenom stručnom ispitu; dozvola za rad - licenca izdata od nadležne komore ili rešenje o upisu u imenik komore; uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (uverenje suda), ne starije od 6 meseci; uverenje da kandidat nije osuđivan (uverenje iz policijske uprave), ne starije od 6 meseci; kratka biografija (Curriculum Vitae, CV), sa adresom, kontakt telefonom, mejl adresom. Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Prilikom zasnivanja radnog odnosa kandidat je dužan da dostavi lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za poslove koje će obavljati i fotokopiju lične karte. Kandidati koji ispunjavaju uslove iz oglasa mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih podataka koji mogu biti važni za odluku o prijemu (prethodno iskustvo u radu, prosečna ocena u toku školovanja, dodatno obrazovanje ili osposobljenosti, dužina trajanja školovanja...). Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Prijave se predaju u zatvorenoj koverti lično ili poštom na gore navedenu adresu Instituta sa naznakom „Prijava na oglas za prijem jedne medicinske sestre na Odeljenju za hitan prijem“.


Skoro postavljeni poslovi INSTITUT ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DECE I OMLADINE VOJVODINE - NOVI SAD


Pregledano: 822 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters