Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik (više predmeta) Puno radno vreme

na DRUGA EKONOMSKA ŠKOLA u Beograd (Poslato na 08-11-2017)

Nastavnik...

Oglas važi od: 08.11.2017.

DRUGA EKONOMSKA ŠKOLA
11000 Beograd, Gospodara Vučića 50
tel. 011/6440-132


Nastavnik ekonomske grupe predmeta
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog
2 izvršioca

Nastavnik ekonomske grupe predmeta
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog, a najduže do 31.08.2018. godine

Nastavnik ekonomske grupe predmeta
sa 70% radnog vremena, na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog, a najduže do 31.08.2018. godine

USLOVI:
dipl. ekonomist; dipl. ekonomista; master ekonomista (završene osnovne akademske i master studije u oblasti ekonomije).

Nastavnik matematike
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog

USLOVI:
profesor matematike; dipl. matematičar i ostalo prema Pravilniku o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama („Sl. gl. RS - Prosvetni glasnik“ 8/2015).

OSTALO:
U radni odnos na mesto nastavnika može da bude primljeno lice pod uslovom: 1) da ima odgovarajuće obrazovanje u skladu sa čl. 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. gl. RS” br. 88/2017); 2) da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje 3 meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskrvnjenje; za krivično delo primanje ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i za koje nije u skladu sa zakonom utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) da ima državljanstvo Republike Srbije; 5) da zna jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Uz prijavni formular sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, potrebno je da kandidat dostavi: overenu fotokopiju diplome odgovarajućeg stepena i vrste stručne spreme; dokaz o neosuđivanosti; overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu RS; ukoliko diploma nije izdata na srpskom jeziku, potvrdu da zna srpski jezik. Neće se razmatrati prijave koje su neblagovremene, nepotpune, uz koje nisu priloženi dokazi koji se traže konkursom i onih kandidata koji ne ispunjavaju uslove u pogledu vrste i stepena stručne spreme. Takođe se neće razmatrati prijave u kojima nije tačno naznačeno radno mesto za koje kandidat konkuriše. Škola nema obavezu da dokaze podnete uz prijavu vraća kandidatima koji nisu izabrani. Prijavu dostaviti na gorenavedenu adresu u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji “Poslovi”.


Skoro postavljeni poslovi DRUGA EKONOMSKA ŠKOLA


Pregledano: 1493 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters