Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik (više predmeta) Puno radno vreme

na HEMIJSKO-TEHNOLOŠKA ŠKOLA u Kruševac (Poslato na 08-11-2017)

Nastavnik...

Oglas važi od: 08.11.2017.

HEMIJSKO-TEHNOLOŠKA ŠKOLA
37000 Kruševac, Ćirila i Metodija bb
tel. 037/439-741


Nastavnik matematike
sa 51% radnog vremena, na određeno vreme do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja

Nastavnik grupe predmeta prehrambene tehnologije
sa 55% radnog vremena, na određeno vreme do povratka radnika sa bolovanja

Nastavnik sociologije
sa 55% radnog vremena, na određeno vreme do povratka radnika sa bolovanja

Nastavnik filozofije
sa 45% radnog vremena, na određeno vreme do povratka radnika sa bolovanja

USLOVI:
odgovarajuće obrazovanje u skladu sa čl. 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. gl. RS“ br. 88/2017) i u skladu sa Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u srednjim stručnim školama („Službeni glasnik - Prosvetni glasnik“), da kandidadt ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima, da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje, da ima državljanstvo Republike Srbije, da zna srpski jezik i jezik na kom se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Kandidat podnosi prijavu, dokaz o vrsti i stepenu stručne spreme, uverenje o državljanstvu Republike Srbije (ne starije od šest meseci), izvod iz matične knjige rođenih, dokaz o znanju jezika na kom se izvodi obrazovno vaspitni rad (ukoliko odgovarajuće obrazovanje nije stečeno na tom jeziku), dokaz o neosuđivanosti za navedena krivična dela, a lekarsko uverenje o posedovanju psihičke, fizičke i zdravstvene sposobnosti za rad sa učenicima pre zaključenja ugovora o radu. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati u postupku izbora kandidata. Rok za podnošenje prijave na konkurs 8 dana od dana objavljivanja. Prijave slati na gorenavedenu adresu.


Skoro postavljeni poslovi HEMIJSKO-TEHNOLOŠKA ŠKOLA


Pregledano: 1593 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters