Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik srpskog jezika Puno radno vreme

na PRVA BEOGRADSKA GIMNAZIJA u Beograd (Poslato na 15-11-2017)

Nastavnik srpskog jezika

Oglas važi od: 15.11.2017.

PRVA BEOGRADSKA GIMNAZIJA
Beograd, Cara Dušana 61


Nastavnik srpskog jezika
na određeno vreme radi zamene odsutne zaposlene, do povratka sa porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta
2 izvršioca

USLOVI:
1) da kandidat ima odgovarajuće obrazovanje; 2) da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) da nije osuđivan u smislu čl. 139 stav 1 tačka 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS„ br. 88/2017); 4) da ima državljanstvo Republike Srbije; 5) da zna srpski jezik i jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Dokazi o ispunjenosti uslova pod 1, 3, 4 i 5 podnose se uz prijavu na konkurs, a o ispunjenosti uslova pod 2 pre zaključenja ugovora o radu. Posebni uslovi: nastavnik srpskog jezika i književnosti: 1) profesor, odnosno diplomirani filolog za srpskohrvatski jezik i jugoslovensku književnost; 2) profesor, odnosno diplomirani filolog za jugoslovensku književnost i srpskohrvatski jezik; 3) profesor, odnosno diplomirani filolog za jugoslovensku književnost i opštu književnost; 4) profesor srpskohrvatskog jezika sa južnoslovenskim jezicima; 5) profesor jugoslovenske književnosti i srpskog jezika; 6) profesor jugoslovenske književnosti sa stranim jezikom; 7) profesor srpskog jezika i književnosti; 8) profesor srpske književnosti i jezika; 9) profesor srpske književnosti i jezika sa opštom književnošću; 10) diplomirani filolog za književnost i srpski jezik; 11) diplomirani filolog za srpski jezik i književnost; 12) diplomirani filolog srpskog jezika sa južnoslovenskim jezicima; 13) master profesor jezika i književnosti (studijski programi: Srpski jezik; Srpski jezik i književnost; Srpska književnost; Srpska književnost i jezik; Srpska književnost i jezik sa opštom književnošću; Srpska filologija: srpski jezik i lingvistika; Filologija, moduli: Srpski jezik i Srpski jezik i komparativna književnost); 14) master filolog (studijski programi: Srpski jezik; Srpski jezik i književnost; Srpska književnost; Srpska književnost i jezik; Srpska književnost i jezik sa opštom književnošću; Srpska filologija: srpski jezik i lingvistika; Filologija, moduli: Srpski jezik i Srpski jezik i komparativna književnost). Lica koja su stekla akademsko zvanje master moraju imati prethodno završene osnovne akademske studije na studijskim programima Srpski jezik i 2 književnost; Srpska književnost i jezik; Srpska književnost i jezik sa komparatistikom; Srpska filologija: srpski jezik i književnost; Srbistika. Sve prema Pravilniku o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u gimnaziji („Sl. glasnik RS-Prosvetni glasnik“,br. 15/2013).

OSTALO:
kandidati su dužni da podnesu uz prijavu na konkurs: kratku biografiju; overenu fotokopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi ili uverenja o stečenom visokom obrazovanju, ako diploma nije uručena; uverenje o neosuđivanosti; uverenje o državljanstvu (original ili overenu fotokopiju); izvod iz matične knjige rođenih (original ili overenu fotokopiju); uverenje (potvrdu) o obrazovanju iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečenih u toku studija ili nakon diplomiranja, od najmanje 30 bodova, od kojih najmanje po šest bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i 6 bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova ili overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, odnosno ispitu za licencu. Prijave se dostavljaju sekretarijatu Prve beogradske gimnazije u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa, lično ili poštom na adresu: Cara Dušana 61. Neblagovrmene prijave neće se uzimati u razmatranje. Za dodatne informacije obratite se sekretarijatu škole na telefon: 011/26-29-321.


Skoro postavljeni poslovi PRVA BEOGRADSKA GIMNAZIJA


Pregledano: 863 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters