Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Sudijski pomoćnik - sudijski saradnik, zvanje: savetnik Puno radno vreme

na DRUGI OSNOVNI SUD U BEOGRADU u Beograd (Poslato na 22-11-2017)

Sudijski pomoćnik - sudijski saradnik, zvanje: savetnik

Oglas važi od: 22.11.2017.

Republika Srbija
DRUGI OSNOVNI SUD U BEOGRADU
Beograd

Na osnovu odredbi članova 47, 48, 54 i 55 Zakona o državnim službenicima (“Sl. glasnik PC” br. 79/05, 81/05 - ispr., 83/05- ispr., 64/07, 67/07- ispr., 116/08, 104/09 i 99/14), odredbi Zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (“Sl. glasnik PC” br. 94/2017 od 19.10.2017. godine), odredbi članova 17, 18, 19, 20 i 21 Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima (“Sl. glasnik PC” br. 41/07 i 109/09), Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava posl. br. 112-4792/2017 od 26.05.2017. godine, a u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Drugom osnovnom sudu u Beogradu posl. br. Su I 9-1/2015 od 23.12.2015. godine, v.f. predsednika Drugog osnovnog suda u Beogradu, sudija Tatjana Jeremić oglašava

JAVNI KOHKUPC
za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta
u Drugom osnovnom sudu u Beogradu

I Organ u kome se radno mesto popunjava: Drugi osnovni sud u Beogradu, Beograd, Katanićeva 15

II Radno mesto koje se popunjava:

Sudijski pomoćnik - sudijski saradnik, zvanje: savetnik
2 izvršioca

Uslovi za rad na radnom mestu sudijski pomoćnik - sudijski saradnik: stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravnih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen pravosudni ispit i poznavanje rada na računaru.

Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o parničnom postupku, Zakona o vanparničnom postupku, Zakona o krivičnom postupku, Krivičnog zakonika, Porodičnog zakona, Zakona o izvršenju i obezbeđenju - usmeni razgovor sa učesnicima javnog konkursa i veština komunikacije - neposredno, kroz usmeni razgovor sa učesnicima javnog konkursa.

III Opšti uslovi za rad: državljanstvo Republike Srbije, da je učesnik konkursa punoletan, da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede radne dužnosti iz radnog odnosa, da učesnik konkursa ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad i da učesnik konkursa nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

IV Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs:
1. prijava za radno mesto sudijski saradnik potpisana svojeručno, sa kontakt adresom i brojem telefona;
2. biografija,
3. original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu Republike Srbije;
4. original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih;
5. original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema;
6. original ili overena fotokopija uverenja o položenom pravosudnom ispitu;
7. original ili overena fotokopija potvrde da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede radne dužnosti iz radnog odnosa izdate od strane državnog organa u kome je učesnik javnog konkursa bio u radnom odnosu;
8. original ili overena fotokopija lekarskog uverenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti za rad;
9. uverenje nadležnog organa da kandidat nije osuđivan ( ne starije od šest meseci)
10. popunjenu i potpisanu izjavu u kojoj se kandidat opredeljuje da li će Drugi osnovni sud u Beogradu pribaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija (Obrazac br. 1) ili će to kandidat sam učiniti (Obrazac br. 2)

Odredbama članova 9 i 103 Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik Republike Srbije” br. 18/2016) propisano je između ostalog da u postupku koji se pokpehe po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obpađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.

Dokument o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija je: izvod iz matične rođenih, uverenje o državljanstvu, uverenje o položenom pravosudnom ispitu i uverenje da kandidat nije osuđivan.

Potrebno je da kandidat popuni izjavu (Obrazac 1 ili 2) kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti i to da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da to kandidat učini sam.

Obrasce 1 i 2 možete preuzeti na internet prezentaciji Drugog osnovnog suda u Beogradu u okviru obaveštenja o javnom konkursu. Popunjenu izjavu neophodno je priložiti uz napred navedene dokaze.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika.

Svi dokazi prilažu se na srpskom jeziku, odnosno ukoliko su na stranom jeziku moraju biti prevedeni na srpski jezik i overeni od strane ovlašhenog sudskog tumača.

Diploma kojom se potvrđuje stručna sprema, a koja je stečena u inostranstvu mora biti nostrifikovana.

V Rok za podnošenje prijave na konkurs: Rok za podnošenje prijava na javni konkurs je 15 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

Prijave se podnose na šalteru prijema Drugog osnovnog suda u Beogradu, na adresi: Beograd, Katanićeva 15 ili poštom na navedenu adresu, sa naznakom „Prijava na javni konkurs“.

VI Mesto, dan i vreme kada će se sprovesti izborni postupak: Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove za rad na oglašenom radnom mestu, a čije prijave su blagovremene, dopuštene, razumljive i potpune i uz koje su priloženi svi potrebni dokazi, Konkursna komisija će sprovesti izborni postupak u prostorijama Drugog osnovnog suda u Beogradu, o čemu će učesnici konkursa biti obavešteni telefonom ili telegramom, na adrese navedene u prijavama.

VII Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu: Svetlana Gordić, kontakt telefon: 011/635-4767 ili zgrada Suda, Beograd, Katanićeva 15, drugi sprat, kancelarija br. 2004.

Napomene: Kandidati zasnivaju radni odnos na neodređeno vreme. Prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj kod javnog beležnika, kao i nepotpune, neblagovremene, nedopuštene i nerazumljive prijave biće odbačene zaključkom Konkursne komisije. Državni službenik koji se prijavljuje na konkurs umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.

Obaveštavaju se učesnici javnog konkursa da će se dokumentacija vraćati isključivo na pisani zahtev učesnika.

Drugi osnovni sud u Beogradu ne vrši diskriminaciju po osnovu rase, boje kože, pola, vere, nacionalnosti, etničkog porekla ili invaliditeta. Konkurencija se zasniva na kvalitetu i otvorena je za sve koji ispunjavaju propisane uslove. Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

Ovaj oglas objavljuje se na internet prezentaciji Drugog osnovnog suda u Beogradu, na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima, na portalu e-Uprave, na oglasnoj tabli suda, internet prezentaciji i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.


Skoro postavljeni poslovi DRUGI OSNOVNI SUD U BEOGRADU


Pregledano: 865 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters