Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Načelnik; Zamenik načelnika Puno radno vreme

na OPŠTINA TUTIN u Tutin (Poslato na 22-11-2017)

Načelnik; Zamenik načelnika

Oglas važi od: 22.11.2017.

OPŠTINA TUTIN
36320 Tutin, Gradski trg bb
tel. 020/811-057


Načelnik
Opštinske uprave Opštine Tutin, na period od 5 godina

USLOVI:
za načelnika može biti postavljeno lice, koje pored opštih uslova za rad u državnim organima utvrđenim u Zakonu o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave (da je državljanin Republike Srbije, da je punoletan, da ima opštu zdravstvenu sposobnost, da ima propisanu stručnu spremu, da nije osuđivan za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 meseci ili kažnjivo delo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu), ispunjava i posebne uslove: 1) visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih nauka na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije - master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), ili osnovnih akademskih studija u iznosu od 240 bodova, odnosno na odgovarajućim osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine; 2) da ima položen ispit za rad u organima državne uprave; 3) da ima najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

OSTALO:
Uz prijavu na oglas podnose se sledeća pismena kao dokaz ispunjavanja gorenavedenih uslova: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih (dokaz kao činjenice punoletstva), lekarsko uverenje (kao dokaz opšte zdravstvene sposobnosti), uverenje nadležnog osnovnog suda da protiv kandidata nije stavljen zahtev za sprovođenje istrage, određenih istražnih radnji, nije podignuta optužnica ili optužni predlog za krivična dela za koja se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti (kao dokaz da kandidat nije osuđivan za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci ili kažnjivo delo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu). U priloženom CV-u tačno navesti podatke o prethodnom zaposlenju i stečenom radnom iskustvu u struci. Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u Nacionalnoj službi za zapošljavanje i na sajtu Opštine Tutin: www.tutin.rs. Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu Opštine Tutin. Za potrebne informacije se možete obratiti na telefon: 020/811-057.

Zamenik načelnika
Opštinske uprave Opštine Tutin, na period od 5 godina

USLOVI:
Zamenik načelnik Opštinske uprave zamenjuje načelnika Opštinske uprave u slučaju njegove odsutnosti ili sprečenosti da obavlja svoju dužnost, a postavlja ga Opštinsko veće Opštine Tutin na period od 5 godina. Za zamenika načelnika Opštinske uprave može biti postavljeno lice koje pored opštih uslova za rad u državnim organima utvrđenim u Zakonu o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave (da je državljanin Republike Srbije, da je punoletan, da ima opštu zdravstvenu sposobnost, da ima propisanu stručnu spremu, da nije osuđivan za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 meseci ili kažnjivo delo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu) ispunjava i posebne uslove: 1) visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih nauka na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije - master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), ili osnovnih akademskih studija u iznosu od 240 bodova, odnosno na odgovarajućim osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine; 2) da ima položen ispit za rad u organima državne uprave; 3) da ima najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

OSTALO:
Uz prijavu na oglas podnose se sledeća pismena kao dokaz ispunjavanja gorenavedenih uslova: uverenje o državljanstvu; izvod iz matične knjige rođenih (dokaz kao činjenice punoletstva); lekarsko uverenje (kao dokaz opšte zdravstvene sposobnosti); uverenje nadležnog osnovnog suda da protiv kandidata nije stavljen zahtev za sprovođenje istrage, određenih istražnih radnji, nije podignuta optužnica ili optužni predlog za krivična dela za koja se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti (kao dokaz da kandidat nije osuđivan za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci ili kažnjivo delo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu); u priloženom CV-u tačno navesti podatke o prethodnom zaposlenju i stečenom radnom iskustvu u struci. Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u Nacionalnoj službi za zapošljavanje i na sajtu Opštine Tutin: www.tutin.rs. Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu Opštine Tutin. Za potrebne informacije se možete obratiti na telefon 020/811-057.


Skoro postavljeni poslovi OPŠTINA TUTIN


Pregledano: 520 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters