Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik (više predmeta) Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „ŽIVKO TOMIĆ” Donja Šatornja u Topola (Poslato na 22-11-2017)

Nastavnik...

Oglas važi od: 22.11.2017.

OSNOVNA ŠKOLA
„ŽIVKO TOMIĆ”
34310 Donja Šatornja, Topola
e-mail: oszivkotomic@gmail.com
tel. 034/837-125


Nastavnik razredne nastave
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana

Nastavnik fizike
za 50% radnog vremena na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana

Nastavnik istorije
za 25% radnog vremena, na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana

USLOVI:
odgovarajuće obrazovanje u skladu sa članom 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl glasnik RS”, br. 88/2017); psihička, fizička i zdravstvena sposobnost za rad sa decom i učenicima; da kandidat nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; državljanstvo Republike Srbije; kandidat treba da zna srpski jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.

OSTALO:
Uz prijavni formular koji se preuzima sa internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja dostaviti: overenu fotokopiju o završenom fakultetu, overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu ili ispitu za licencu (važi za kandidate koji nisu pripravnici), uverenje o neosuđivanosti za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje, uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci), izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena kopija), CV. Dokaz o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima (lekarsko uverenje) podnosi samo izabrani kandidat, pre zaključivanja ugovora o radu. Znanje srpskog jezika i jezika na kome se izvodi vaspitno-obrazovni rad dokazuje se položenim ispitom iz tog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove, osim za kandidate koji su stekli obrazovanje na jeziku na kome se ostvaruje vaspitno-obrazovni rad (srpski jezik). Prijava na konkurs mora sadržati aktuelni broj fiksnog ili mobilnog telefona i tačnu adresu prebivališta. Nepotpune ili neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Rok za podnošenje prijava na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Prijave sa dokumentima kojima se dokazuje ispunjenost uslova konkursa dostaviti na gorenavedenu adresu.


Pregledano: 1912 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters