Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Diplomirani pravnik Puno radno vreme

na KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR ZEMUN u Zemun (Poslato na 22-11-2017)

Diplomirani pravnik

Oglas važi od: 22.11.2017.

KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR ZEMUN
11080 Zemun, Vukova 9


Diplomirani pravnik
u Službi za pravne i administrativne poslove, Zajedničke nemedicinske službe, na određeno vreme

USLOVI:
visoka stručna sprema, završen pravni fakultet, VII/1 stepen, radno iskustvo u oblasti konkursa najmanje tri godine. Uz prijavu na konkurs prilažu se u overenoj fotokopiji sledeća dokumenta: potpuna lična i radna biografija sa adresom, kontakt telefonom, i-mejl adresom; izjava kandidata da je zdravstveno sposoban za tražene poslove i da se protiv njega ne vodi krivični postupak, svojeručno potpisana; diploma o završenom pravnom fakultetu - VII/1 stepen, izvod iz matične knjige venčanih ako je kandidat promenio prezime; dokaz o radnom iskustvu nakon položenog stručnog ispita (fotokopija radne knjižice). Prilikom zasnivanja radnog odnosa izabrani kandidati su dužni da dostave: lekarsko uverenje, kao dokaz i zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos; uverenje da se protiv njih ne vodi krivični postupak (uverenje izdaje sud); overenu fotokopiju diplome, overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu; fotokopiju lične karte (nečipovane i stari obrazac), odnosno čipovanu dostaviti na očitavanje; fotokopiju odjave sa prethodnog osiguranja (M obrazac). Komisija će razmatrati sve dospele, blagovremene i potpune prijave i sa kandidatima koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos obaviće se razgovor radi pribavljanja dodatnih relevantnih podataka za donošenje odluke o izboru kandidata. Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje Odeljenje za administrativne poslove, Odsek za kadrovske poslove, KBC Zemun - Beograd. Kandidati su dužni da svoje prijave dostave lično ili putem pošte, pisarnici na gorenavedenu adresu, sa naznakom “Za javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vreme za diplomiranog pravnika”, u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa. Neblagovremene prijave kao i prijave sa nepotpunom i neodgovarajućom dokumentacijom neće biti razmatrane. Kandidati koji ne budu izabrani dokumentaciju mogu preuzeti na pisarnici KBC Zemun - Beograd.


Skoro postavljeni poslovi KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR ZEMUN


Pregledano: 978 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters