Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Profesor ekonomske grupe predmeta Puno radno vreme

na EKONOMSKA ŠKOLA PIROT u Pirot (Poslato na 22-11-2017)

Profesor ekonomske grupe predmeta

Oglas važi od: 22.11.2017.

EKONOMSKA ŠKOLA PIROT
18300 Pirot, Takovska 24


Profesor ekonomske grupe predmeta (Kancelarijsko poslovanje - 20%, Poslovna ekonomija - 20%, Savremena poslovna korespondencija - 20%, Menadžment - 10%, Hotelijerstvo - 10%)
sa 80% radnog vremena, na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana

USLOVI:
Kandidat treba da ispunjava sledeće uslove: 1) da ima odgovarajuće obrazovanje u skladu sa članom 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja; 2) da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) da ima državljanstvo Republike Srbije; 5) da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove iz Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Ekonomija, pravo i administracija („Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik”, broj 16/2015, 11/2016 i 2/2017. godine) i Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Trgovina, ugostiteljstvo i turizam („Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik”, broj 5/2015, 16/2015, 19/2015, 11/2016 i 2/2017. godine):

Kancelarijsko poslovanje - 20%: diplomirani ekonomista; diplomirani ekonomista poslovno-pravnog smera; diplomirani pravnik; master ekonomista, prethodno završene osnovne akademske studije u oblasti ekonomije, studijska grupa Statistika, odnosno Informatika ili master studije u oblasti ekonomije, studijska grupa Statistika, odnosno Informatika; master pravnik, prethodno završene osnovne akademske i master studije u oblasti pravnih nauka; master inženjer organizacionih nauka, prethodno završene osnovne akademske studije u oblasti organizacionih nauka, studijski program Menadžment i organizacija, studijska grupa informacioni sistemi i tehnologije.

Poslovna ekonomija - 20%: diplomirani ekonomista; diplomirani ekonomista smera finansijski, bankarski i berzanski menadžment; diplomirani ekonomista za računovodstvo i reviziju; master ekonomista, prethodno završene osnovne akademske i master studije u oblasti ekonomije; diplomirani ekonomista u oblasti međunarodnog poslovanja.

Savremena poslovna korespondencija - 20%: diplomirani ekonomista; diplomirani ekonomista poslovno-pravnog smera; diplomirani inženjer organizacije rada; diplomirani pravnik; master ekonomista, prethodno završene osnovne akademske studije u oblasti ekonomije, studijska grupa Statistika, odnosno Informatika ili master studije u oblasti ekonomije, studijska grupa Statistika, odnosno Informatika; master pravnik, prethodno završene osnovne akademske i master studije u oblasti pravnih nauka; master inženjer organizacionih nauka, prethodno završene osnovne akademske studije u oblasti organizacionih nauka, studijski program Menadžment i organizacija, studijska grupa informacioni sistemi i tehnologije.

Menadžment - 10%: diplomirani ekonomista; diplomirani ekonomista za računovodstvo i reviziju; diplomirani ekonomista - menadžer u računovodstvu i reviziji; master ekonomista, prethodno završene osnovne akademske i master studije u oblasti ekonomije; master inženjer organizacionih nauka, prethodno završene osnovne akademske studije u oblasti organizacionih nauka, studijski program - Menadžment i organizacija; master inženjer menadžmenta.

Hotelijerstvo - 10%: diplomirani ekonomista; diplomirani turizmolog, diplomirani geograf - turizmolog; diplomirani geograf (turizmolog); diplomirani ekonomista - menadžer za hotelijerstvo, smer hotelijerski menadžment; diplomirani ekonomista u oblasti upravljanja hotelijerstvom; diplomirani menadžer u hotelijerstvu; master ekonomista, prethodno završene osnovne akademske studije u oblasti Ekonomije; master turizmolog; master ekonomista, prethodno završene osnovne akademske studije na studijskom programu Turizam i hotelijerstvo; master menadžer, prethodno završene osnovne akademske studije na studijskom programu: Menadžer u turizmu ili Menadžer u hotelijerstvu. Lice iz podtačke (8)-(11) treba da je u toku studija izučavalo nastavne sadržaje iz oblasti predmeta Hotelijerstvo.

OSTALO:
Kandidati u prijavi prilažu: prijavni formular sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, overenu fotokopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje da nisu osuđivani pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; uverenje o državljanstvu Republike Srbije, lekarsko uverenje (dostaviti pre zaključenja ugovora o radu i ne sme biti starije od 6 meseci). Prijave se podnose lično u sekretarijatu škole ili poštom na gorenavedenu adresu. Kandidati podnose prijave u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.


Pregledano: 1535 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters