Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Profesor razredne nastave Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA ,,BORA STANKOVIĆ” u Vladičin Han (Poslato na 22-11-2017)

Profesor razredne nastave

Oglas važi od: 22.11.2017.

OSNOVNA ŠKOLA
,,BORA STANKOVIĆ”
17510 Vladičin Han, Selo Jelašnica bb
tel. 017/476-250


Profesor razredne nastave
na određeno vreme preko 60 dana, do povratka zaposlenog sa funkcije direktora škole

USLOVI:
Kandidat treba da pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu ispunjava i sledeće uslove: da ima odgovarajuće obrazovanje iz člana 140 Zakona o osnovama sistema i obrazovanja („Sl. glasnik RS”, br. 88/2017) - visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije), studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka, kao i na studijama u trajanju od najmanje četiri godine po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10.09.2005. godine, izuzetno nastavnik i vaspitač sa stečenim odgovarajućim visokim obrazovanjem na studijama prvog stepena (osnovne akademske studije, odnosno strukovne i specijalističke strukovne studije, studije u trajanju od tri godine ili višim obrazovanjem, kao i uslove iz Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi, „Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik” br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017): da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima, da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična dela utvrđena u članu 139 st. 1 tačka 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, odnosno da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje, da ima državljanstvo Republike Srbije, da zna jezik nakome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad, da poseduje dozvolu za rad - položen stručni ispit. Kandidati uz prijavu na konkurs putem prijemnog formulara za učešće na konkursu koji se nalazi na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, treba da prilože i ostale dokaze o ispunjenosti uslova: diploma ili overena kopija diplome o stečenom odgovarajućem obrazovanju, uverenje o državljanstvu, overena kopija uverenja o položenom stručnom ispitu, izvod iz matične knjige rođenih - uverenje o neosuđivanosti - kaznena evidencija. Rok za prijavljivanje je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji “Poslovi”. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti na telefon 017/476-250.


Pregledano: 1434 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters