Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Stručni saradnik - psiholog škole; Nastavnik razredne nastave Puno radno vreme

na OŠ „SVETOZAR MARKOVIĆ” u Beograd (Poslato na 22-11-2017)

Stručni saradnik - psiholog škole; Nastavnik razredne nastave

Oglas važi od: 22.11.2017.

OŠ „SVETOZAR MARKOVIĆ”
Beograd, Hadži Melentijeva 62

Stručni saradnik - psiholog škole
na određeno vreme do isteka mirovanja radnog odnosa direktora škole


Nastavnik razredne nastave
za rad u produženom boravku, na određeno vreme do isteka mirovanja radnog odnosa radnika zaposlenog u boravkuUSLOVI:
Kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane čl. 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Službeni glasnik RS” broj 88/2017);
1) da imaju odgovarajuće obrazovanje - u skladu sa članom 140 i 142 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS” broj 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016 i 2/2017);
2) da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima;
3) da nisu osuđivani pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje;
4) da imaju državljanstvo Republike Srbije;
5) da znaju srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.

Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, a potrebnu dokumentaciju zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju ustanovi. Dokazi o ispunjenosti uslova iz tačaka 1, 3, 4 i 5 podnose se uz prijavu na konkurs, a dokaz o ispunjenosti uslova iz tačke 2 pre zaključenja ugovora o radu. Uz prijavu na konkurs kandidati, pored biografije, treba da prilože (u originalu ili overene kopije, ne starije od šest meseci): diplomu o stečenom obrazovanju, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, dokaz o neosuđivanosti. Prijave slati na gorenavedenu adresu, u roku od 8 dana od dana objavljivanja, sa naznakom „ Za konkurs“. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.


Skoro postavljeni poslovi OŠ „SVETOZAR MARKOVIĆ”


Pregledano: 1547 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters