Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Administrativno-finansijski radnik Puno radno vreme

na ZUBOTEHNIČKA ŠKOLA u Beograd (Poslato na 22-11-2017)

Administrativno-finansijski radnik

Oglas važi od: 22.11.2017.

ZUBOTEHNIČKA ŠKOLA
11050 Beograd - Zvezdara, Stanka Vraza 63Administrativno-finansijski radnik
na određeno vreme radi zamene odsutne zaposlene preko 60 dana

USLOVI:
U radni odnos u ustanovi može da bude primljeno lice pod uslovima propisanim zakonom:
1) da ima odgovarajuće obrazovanje - srednja stručna sprema, IV stepen stručne spreme, ekonomska škola;
2) da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima;
3) da nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilja u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična delaiz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje;
4) da ima državljanstvo Republike Srbije;
5) da zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.

Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom, dostavljaju ustanovi. Rok za prijavljivanje na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Kandidati uz prijavni formular dostavljaju sledeću dokumentaciju: dokazi o ispunjenim uslovima iz teksta konkursa stav 1 tačke 1), 3), 5) su sastavni deo prijave na konkurs, a dokaz iz stava 1 tačka 2) ovog člana pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Na osnovu člana 154 stav 12 Zakona o osnovama sistema vaspitanja i obrazovanja, rešenje o izboru kandidata po raspisanom konkursu, iz stava 7 ovog člana biće oglašeno na zvaničnoj internet stranici Ministarstva, kada postane konačno. Prijave treba poslati poštom, na gorenavedenu adresu.


Skoro postavljeni poslovi ZUBOTEHNIČKA ŠKOLA


Pregledano: 1944 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters