Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Vaspitač Puno radno vreme

na PREDŠKOLSKA USTANOVA „SOFIJA RISTIĆ” u Topola (Poslato na 22-11-2017)

Vaspitač

Oglas važi od: 22.11.2017.

PREDŠKOLSKA USTANOVA
„SOFIJA RISTIĆ”
34310 Topola
Avenija kralja Petra Prvog 10/a
tel/faks: 034/6811-489
e-mail: vrtictopola@mts.rsVaspitač

USLOVI:
da kandidat ima odgovarajuće visoko obrazovanje stečeno na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom; da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državljanstvo Republike Srbije i da zna srpski jezik, da poseduje dozvolu za rad (licencu). Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju ustanovi.

OSTALO:
Dokumentacija potrebna za konkurs: overena fotokopija diplome o stečenoj stručnoj spremi, uverenje o državljanstvu Republike Srbije (ne starije od 6 meseci), izvod iz matične knjige rođenih, lekarsko uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom (uverenje se podnosi pre zaključenja ugovora o radu, ne starije od 6 meseci) i uverenje o neosuđivanosti za gorenavedena krivična dela.

Konkursna komisija utvrđuje ispunjenost uslova kandidata za prijem u radni odnos iz člana 139 ovog Zakona, u roku od osam dana od dana isteka roka za prijem prijava. Kandidati koji uđu u uži izbor, u roku od osam dana upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom koju vrši koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja. Konkursna komisija sačinjava listu kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos u roku od osam dana od dan prijema rezultata psihološke procene sposobnosti za rad sa decom. Konkursna komisija obavlja razgovor sa kandidatima sa liste i donosi rešenje o izboru kandidata u roku od osam dana od dana obavljenog razgovora sa kandidatima.

Rok za prijavljivanje na konkurs: 8 dana od dana objavljivanja. Neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj koverti, sa naznakom „Konkurs za vaspitača”, na gorenavedenu adresu ustanove.


Pregledano: 1941 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters