Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Medicinska sestra - tehničar; Srednji fizioterapeut; Servirka Puno radno vreme

na SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU BANjA KANjIŽA u Kanjiža (Poslato na 29-11-2017)

Medicinska sestra - tehničar; Srednji fizioterapeut; Servirka

Oglas važi od: 29.11.2017.

SPECIJALNA BOLNICA
ZA REHABILITACIJU
BANjA KANjIŽA
24420 Kanjiža, Narodni park bb


Medicinska sestra - tehničar
na odeljenju ili terapijama za potrebe medicinskog sektora, Odeljenje za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

Opis poslova:
na osnovu terapijskog lista samostalno vrši aplikaciju raznih fizikalnih agenasa kroz elektro, termo i fototerapijske procedure, kao i manuelnu i hidromasažu. Dužan je da preduzme sve potrebne mere obezbeđenja pacijenata od eventualnih oštećenja. Vodi evidenciju o vremenskom rasporedu terapija, daje potrebna uputstva pacijentima. Vodi evidenciju izvršenih usluga i sprovodi iste. Vrši pripremu aparata i agenasa za aplikaciju i kod eventualnog kvara obaveštava odgovornu sestru na terapijama. Vrši poslove medicinske sestre u specijalističkoj ambulanti. Vodi zdravstvenu dokumentaciju u vezi prijema i otpusta pacijenata na stacionarno i ambulantno lečenje. Priprema potreban zavojni materijal za intervencije. Deli medikamentoznu terapiju na osnovu naloga lekara ili po uputstvu iz terapijskog kartona. Pomaže lekaru pri intervencijama. Za sredstva sa kojima radi i rukuje lično je odgovoran/na. Učestvuje u permanentnom održavanju zdravstvene zaštite pacijenata - smenski rad, dežurstvo. Sprovodi zdravstvenu negu na odeljenjima. Učestvuje u primanju zdravstvene dokumentacije radi rezervacije i smeštaja pacijenata na stacionar i ambulantno lečenje. Učestvuje u rezervaciji smeštaja na stacionaru. Vrše zakazivanje vremenskog rasporeda za lekare za prijem, kontrolu i otpust pacijenata, kao i za specijalističke preglede (internista, dexa). Za svoj rad i sredstva rada koja su mu poverena odgovara glavnoj medicinskoj sestri rehabilitacije.

USLOVI:
Kandidati pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srbije” broj 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14), moraju ispunjavati i posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju „Banja Kanjiža” Kanjiža. Posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa su: IV stepen stručne spreme medicinskog smera, medicinski tehničar; položen stručni ispit. Prilikom prijavljivanja na oglas potrebno je dostaviti sledeća dokumenta: prijavu na oglas sa kratkom biografijom, overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju odgovarajućeg profila, overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, fotokopiju lične karte koja će se koristiti isključivo za potrebe ovog oglasa. Rok za prijavljivanje je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi”. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje. Prijave sa dokumentacijom dostaviti na adresu: Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Banja Kanjiža”, Odeljenje za pravne i opšte poslove, 24420 Kanjiža, Narodni park bb, sa naznakom „Prijava na oglas za prijem u radni odnos za poslove medicinske sestre - tehničara”.

Srednji fizioterapeut
za potrebe medicinskog sektora, Odeljenje za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

Opis poslova:
na osnovu terapijskog lista samostalno vrši aplikaciju raznih fizikalnih agenasa, kroz elektro, termo i fototerapijske procedure, kao i manuelnu i hidromasažu. Dužna je da preduzme potrebne mere radi obezbeđenja pacijenata od eventualnih oštećenja. Vrši pripremu aparata i agensa za aplikaciju i kod eventualnog kvara obaveštava odgovornu sestru na terapijama. Vodi evidenciju o vremenskom rasporedu terapija, daje potrebna uputstva pacijentima. Vodi evidenciju izvršenih usluga i sprovodi iste. Vodi zdravstvenu dokumentaciju u vezi prijema i otpusta pacijenata na stacionaru i ambulantnom lečenju. Za sredstva sa kojima radi i rukuje lično je odgovoran/na. Učestvuje u sprovođenju kineziterapije. Učestvuje u primanju zdravstvene dokumentacije radi smeštaja pacijenta na stacionar i ambulantno lečenje. Učestvuje u rezervaciji smeštaja na stacionaru. Priprema zdravstvenu dokumentaciju za lekarsku komisiju za ambulantno lečenje. Za svoj rad i sredstava rada koja su mu poverena odgovara glavnoj medicinskoj sestri rehabilitacije.

USLOVI:
Kandidati pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srbije” broj 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14) moraju ispunjavati i posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju „Banja Kanjiža” Kanjiža. Posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa su: IV stepen stručne spreme medicinskog smera, fizioterapeutski tehničar; položen pripravnički ispit. Prilikom prijavljivanja na oglas potrebno je dostaviti sledeća dokumenta: prijavu na oglas sa kratkom biografijom; overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju odgovarajućeg profila; overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu; fotokopiju lične karte, koja će se koristiti isključivo za potrebe ovog oglasa. Rok za prijavljivanje na oglas je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi”. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje. Prijave sa dokumentacijom dostaviti na adresu: Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Banja Kanjiža”, Odeljenje za pravne i opšte poslove, 24420 Kanjiža, Narodni park bb, sa naznakom: „Prijava na oglas za prijem u radni odnos za poslove srednjeg fizioterapeuta”.

Servirka
za potrebe nemedicinskog sektora, Odeljenje restorana i kuhinje

Opis poslova:
vrši posluživanje hrane i pića u objektima poslodavca, postavlja stolove i posprema ih nakon upotrebe (obezbeđenje potrebnog broja čistog pribora) za stacionarne pacijente, u restoranu kao i u sobama. Diskretno pozdravlja pacijente i vrši savetovanje pri odabiru jela i pića (dnevna ponuda pansionskog jela i pića). Pošto od pacijenata primi narudžbe, prenosi ih osoblju u kuhinji i vodi računa o tome da goste posluži što brže i što kvalitetnije. Od servirke se očekuje da bude ljubazna, tačna, brza i komunikativna, budući da je servirka u stalnom i neposrednom kontaktu sa pacijentima i kako reputacija poslodavca uveliko zavisi od nje, od zaposlene se ne očekuje samo korektna usluga nego i to da pacijentima boravak učini što ugodnijim. Stara se o primeni sanitarno-higijenskih mera. Za svoj rad i sredstva rada koja su joj poverena odgovara glavnom konobaru.

USLOVI:
Kandidati moraju ispunjavati sledeće uslove: III stepen stručne spreme ugostiteljskog smera; položen pripravnički ispit; poznavanje srpskog i mađarskog jezika. Prilikom prijavljivanja na oglas potrebno je dostaviti sledeća dokumenta: prijavu na oglas sa kratkom biografijom; overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju odgovarajućeg profila; overenu fotokopiju uverenja o položenom pripravničkom ispitu; fotokopiju lične karte koja će se koristiti isključivo za potrebe ovog oglasa. Rok za prijavljivanje na oglas je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi”. Dostavljanje i prijem prijava se vrši najkasnije do 12.00 sati poslednjeg dana isteka roka za prijavljivanje. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje. Prijave sa dokumentacijom dostaviti na adresu: Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Banja Kanjiža”, Odeljenje za pravne i opšte poslove, 24420 Kanjiža, Narodni Park bb, sa naznakom: „Prijava na oglas za prijem u radni odnos za poslove servirke“.


Pregledano: 1469 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters