Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Više radnih mesta Puno radno vreme

na OPŠTA BOLNICA KIKINDA u Kikinda (Poslato na 29-11-2017)

Više radnih mesta

Oglas važi od: 29.11.2017.

OPŠTA BOLNICA KIKINDA
Kikinda, Đure Jakšića 110
tel. 0230/442-041
e-mail: bolnica@obki.rs


1) Doktor medicine
u Odeljenju za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja, na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog

Opis posla:
vrši uvid u svaki uput pacijenta i po proceni obavlja lekarski pregled. Obavlja pregled svakog pacijenta koji dođe bez uputa. Obavlja konsultacije sa dežurnim doktorima sa odeljenja kao i sa pripravnim doktorima. Obavlja hitne intervencije i pruža neodložnu medicinsku pomoć. Obavezno daje svoj nalaz i pismeno mišljenje sa svojim potpisom, a konsultacije traži uz pismeni trag o tome. Organizuje transport pacijenta sa prijemnog punkta. Kontroliše rad medicinskog i nemedicinskog osoblja prijemnog odeljenja. Vodi knjigu dežurstva sa pismenom primopredajom dežurstva. Za vreme dežurstva ne napušta prostorije prijemnog punkta sem iz opravdanih razloga (poziv sa odeljenja gde postoji samo pripravnost van radnog vremena). Obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti po naređenju načelnika odeljenja, pomoćnika direktora i direktora ustanove.

USLOVI:
završen medicinski fakultet, VII stepen stručne spreme i položen stručni ispit.

2) Viši radiološki tehničar
u Službi za radiološku i ultrazvučnu dinagnostiku, na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog

Opis posla:
radi samostalno ili asistira kod svih kontrastnih rendgenoloških pregleda naročito intravenskih, obavlja poslove i zadatke rendgen tehničara, kao i druge poslove iz delokruga rada višeg rendgen tehničara.

USLOVI:
završena viša medicinska škola radiološkog smera i 1 godina radnog iskustva u struci sa položenim stručnim ispitom ili završena visoka zdravstvena škola strukovnih studija - studijski program za strukovne medicinske radiologe, obavljen pripravnički staž i položen stručni ispit.

3) Viša medicinska sestra - tehničar
za rad u Odeljenju za hemodijalizu sa dnevnom bolnicom, na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog

Opis posla:
vodi evidenciju o izdatim narkoticima. Trebuje lekove i zavojni materijal u saradnji sa glavnom medicinskom sestrom službe, odeljenja ili dispanzera. Odgovorna je za sprovođenje terapije. Vrši pripremu i izvođenje medicinsko-tehničkih radnji u specijalnoj nezi bolesnika i raznih - dijagnostičkih metoda. Vodi računa o parenteralnoj terapiji i odgovara za njeno izvođenje.

USLOVI:
završena viša medicinska škola, visoka medicinska škola strukovnih studija - studijski program za strukovne medicinske sestre, obavljen pripravnički staž, položen stručni ispit ili završeno visoko obrazovanje prvog stepena osnovnih akademskih studija - studijski program osnovnih akademskih studija zdravstvene nege i obavljen pripravnički staž i položen stručni ispit.

4) Medicinska sestra - tehničar
u Službi za ginekologiju i akušerstvo, na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog

Opis posla:
obavlja celokupnu terapiju određenu od strane lekara, vrši obradu bolesnika za pregled. Priprema bolesnika i materijal za potrebe intervencije, uzima materijal za analizu, pruža svu potrebnu negu i pomoć bolesniku u granicama svojih stručnih mogućnosti. Održava higijenu ležećih bolesnika. Vrši primopredaju bolesničkog i bolničkog veša, odela i predmeta i o tome sastavlja pismeni dokument, odgovara za svakodnevno održavanje čistoće kreveta i posteljine. Vrši primopredaju dužnosti pismeno u za te svrhe ustrojenoj knjizi, u vreme kako je to rasporedom određeno, ostaje u smeni i po isteku radnog vremena do primopredaje dužnosti narednoj smeni i o tome obaveštava glavnu medicinsku sestru, najkasnije narednog dana; daje informacije o bolesnicima (da li se nalaze na lečenju). O svim uočenim promenama u toku rada obaveštava lekara službe, a isto tako i na zahtev bolesnika. Radi i druge poslove iz svog delokruga, a po nalogu načelnika službe, lekara i glavne sestre. Vodi potrebnu evidenciju, hrani bolesnike, odnosno vrši nadzor nad donetim ponudama. Za svoj rad neposredno odgovara glavnoj medicinskoj sestri, načelniku odeljenja, šefu dispanzera ili odseka. Radi i druge poslove po nalogu načelnika kojem neposredno odgovara.

USLOVI:
završena srednja medicinska škola opšteg smera sa obavljenim pripravničkim stažom i položenim pripravničkim ispitom, a za obavljanje poslova medicinske sestre u Službi za ginekologiju i akušerstvo srednja medicinska škola opšteg ili ginekološko-akušerskog smera sa obavljenim pripravničkim stažom i položenim pripravničkim ispitom.

5) Medicinska sestra - tehničar
u Odeljenju za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja, na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog

Opis posla:
ukazivanje hitne pomoći pri hitnom prijemu bolesnika. Prijem i smeštaj hitnih slučajeva. Sprovođenje bolesnika do lekara specijaliste u cilju postavljanja dijagnoze i pružanja odgovarajuće medicinske pomoći do 14.00 časova radnim danima. Komuniciranje i saradnja sa radnicima Službe hitne medicinske pomoći. Pozivanje pripravnih lekara, medicinskih tehničara, rendgen tehničara i tehničkog osoblja. Prijavljivanje svih iznenadnih kvarova i nepredviđenih situacija odgovornim radnicima u toku narednog dana, praznika, noću i slično. Obavlja i druge poslove po nalogu glavne medicinske sestre bolnice i direktora. Evidentiranje vremena provedenog na intervenciji po pozivu iz pripravnosti za pripravne doktore, medicinske tehničare, RTG tehničare i tehničko osoblje. Vođenje knjige protokola pregledanih pacijenata. Za svoj rad neposredno odgovara glavnoj sestri bolnice, pomoćniku i direktoru ustanove.

6) Medicinska sestra - tehničar
u Odeljenju za urologiju, na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog

7) Medicinska sestra - tehničar
u Odeljenju za opštu hirurgiju, na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog

Opis posla za radna mesta 6 i 7:
obavlja celokupnu terapiju određenu od strane lekara, vrši obradu bolesnika za pregled. Priprema bolesnika i materijal za potrebe intervencije, uzima materijal za analizu, pruža svu potrebnu negu i pomoć bolesniku u granicama svojih stručnih mogućnosti. Održava higijenu ležećih bolesnika. Vrši primopredaju bolesničkog i bolničkog veša, odela i predmeta i o tome sastavlja pismeni dokument, odgovara za svakodnevno održavanje čistoće kreveta i posteljine. Vrši primopredaju dužnosti pismeno u za te svrhe ustrojenoj knjizi, u vreme kako je to rasporedom određeno, ostaje u smeni i po isteku radnog vremena do primopredaje dužnosti narednoj smeni i o tome obaveštava glavnu medicinsku sestru najkasnije narednog dana. Daje informacije o bolesnicima (da li se nalaze na lečenju). O svim uočenim promenama u toku rada obaveštava lekara službe, a isto tako i na zahtev bolesnika. Radi i druge poslove iz svog delokruga, a po nalogu načelnika službe, lekara i glavne sestre. Vodi potrebnu evidenciju, hrani bolesnike, odnosno vrši nadzor nad donetim ponudama. Za svoj rad neposredno odgovara glavnoj medicinskoj sestri, načelniku odeljenja, šefu dispanzera ili odseka. Radi i druge poslove po nalogu načelnika kojem neposredno odgovara.

USLOVI za radna mesta 5, 6 i 7:
završena srednja medicinska škola opšteg smera sa obavljenim pripravničkim stažom i položenim pripravničkim ispitom.

OSTALO:
Radno iskustvo: nije uslov. Uslovi rada - smenski rad. Trajanje konkursa 8 dana od dana objavljivanja. Lice za kontakt: Udicki Rozalija.


Pregledano: 2799 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters