Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Saradnik u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Metodika nastave matematike Puno radno vreme

na FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU u Jagodina (Poslato na 29-11-2017)

Saradnik u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Metodika nastave matematike

Oglas važi od: 29.11.2017.

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU
35000 Jagodina
Milana Mijalkovića 14
tel. 035/223-805


Saradnik u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Metodika nastave matematike
na određeno vreme od 3 godine

USLOVI:
završen prirodno-matematički fakultet, student doktorskih akademskih studija u oblasti za koju se bira, koji je svaki od prethodnih stepena studija završio sa prosečnom ocenom najmanje 8 i koji pokazuje smisao za nastavni rad, nepostojanje smetnji iz člana 72 stav 4 Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS” broj 88/17) i člana 124e stav 1 Statuta Univerziteta u Kragujevcu (prečišćen tekst, april 2017. godina) i drugi uslovi propisani Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta u Kragujevcu i Statutom Fakulteta pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu. Uz prijavu na konkurs dostaviti: overene fotokopije diploma o završenim prethodnim nivoima studija sa dokazom o prosečnoj oceni, potvrdu o upisanim doktorskim studijama (original ili overena fotokopija), izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija), uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci, original ili overena fotokopija), biografiju sa podacima o dosadašnjem radu, spisak objavljenih stručnih i naučnih radova, kao i same radove, potvrdu nadležnog organa (policijska uprava) o neosuđivanosti za krivična dela iz člana 72 stav 4 Zakona o visokom obrazovanju i člana 124e stav 1 Statuta Univerziteta u Kragujevcu i druge dokaze o ispunjenosti uslova po ovom konkursu. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.


Pregledano: 1307 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters