Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Vozač sanitetskog vozila Puno radno vreme

na SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI - VRNjAČKA BANjA u Vrnjačka Banja (Poslato na 29-11-2017)

Vozač sanitetskog vozila

Oglas važi od: 29.11.2017.

SPECIJALNA BOLNICA ZA
INTERNE BOLESTI - VRNjAČKA BANjA
36210 Vrnjačka Banja, 8. marta 12


Vozač sanitetskog vozila
na određeno vreme do dobijanja saglasnosti za prijem u radni odnos na neodređeno vreme, a najduže u trajanju do dve godine, sa probnim radom od mesec dana

Opis posla:
obavlja poslove vozača za potrebe bolnice, vrši hitne popravke na vozilu kojim je zadužen u granicama svojih stručnih i praktičnih znanja, brine o ispravnosti vozila, odvozi ih na tehnički pregled i servis, održava besprekornu higijenu vozila, popunjava putne naloge na osnovu kojih je izvršio prevoz, počev od primljenog pogonskog goriva, časova rada, pređene kilometraže zbirno i pojedinačno po relacijama, vreme odlaska i dolaska, stanje brojila i sl., održava bolnički krug i obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenih i direktora.

USLOVI: Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu (“Sl. glasnik RS” broj 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14), kandidat mora da ispunjava i posebne uslove: III ili IV stepen stručne spreme, završena srednja škola, položen vozački ispit B kategorije, najmanje pet godina. Kandidati uz prijavu podnose: overenu kopiju diplome o završenoj srednjoj školi (III ili IV stepen stručne spreme), uverenje o državljanstvu (original ili overenu kopiju ne stariju od šest meseci), fotokopiju vozačke dozvole, potvrdu da nisu osuđivani, evropski CV na srpskom jeziku. Prijave sa dokumetancijom dostaviti lično ili preporučeno na gorenavedenu adresu. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana dana objavljivanja oglasa u oglasnim novinama Nacionalne službe za zapošljavanje “Poslovi”. Kandidati koji ispunjavaju uslove oglasa mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih informacija. Prilikom zasnivanja radnog odnosa izabrani kandidat dužan je da dostavi lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova za koje se zasniva radni odnos. Oglas će biti objavljen i na veb-sajtu Ministarstva zdravlja RS. Odluka o izboru kandidata biće doneta u roku od 30 dana od dana isteka roka za prijavu kandidata. Kandidati koji ne budu primljeni mogu zahtevati povraćaj konkursne dokumentacije. Za sve informacije možete se obratiti na telefon 036/613-450.


Pregledano: 1450 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters