Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Ekonomsko-finansijski poslovi upravljanja imovinom Puno radno vreme

na OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE KNIĆ u Knić (Poslato na 29-11-2017)

Ekonomsko-finansijski poslovi upravljanja imovinom

Oglas važi od: 29.11.2017.

OPŠTINSKA UPRAVA
OPŠTINE KNIĆ
34240 Knić
tel. 034/510-132Ekonomsko-finansijski poslovi upravljanja imovinom
u Odeljenju za imovinsko-pravne, komunalno-stambene poslove, urbanizam i građevinarstvo, u zvanju savetnika

USLOVI:
stečeno visoko obrazovanje iz oblasti ekonomskih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; položen stručni ispit za rad u organima državne uprave; 3 godine radnog iskustva u struci. Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje Zakona o budžetskom sistemu, Zakona o računovodstvu i revizji, Uredbe o budžetskom računovodsvu, Uredbe o evidenciji nepokretnosti u javnoj svojini i Zakona o javnoj svojini - usmeno; poznavanje rada na računaru (Word, Excel) - praktična provera (rad na računaru); veština komunikacije - usmeno. Uslovi za zaposlenje: državljanstvo Republike Srbije; da je kandidat punoletan; da mu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa, da nije pravnosnažno osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

OSTALO:
Dokazi koji se prilažu: prijava sa biografijom i navodima o dosadašnjem radnom iskustvu; original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima, original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kojem periodu je stečeno radno iskustvo), uverenje da kandidat nije pravosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci - izdato od policijske uprave, izjavu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da kandidatu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa, izjava u kojoj se kandidat opredeljuje da li će sam pribaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to organ učinit umesto njega. Svi dokazi prilažu se u originalu ili u fotokopiji koja je overena u opštini, sudu ili kod javnog beležnika. Kandidati čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive i potpune, uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za rad na oglašenom radnom mestu provera stručnih osposobljenosti, znanja i veština koje se vrednuju u izbornom postupku, o mestu, datumu i vremenu provere biće obavešteni na kontakte (brojeve telefona i elektronske pošte) koje navedu u svojim prijavama. Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu je Luković Stevan, telefon: 034/510-132. Napomena: kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu, organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave podležu probnom radu od 6 meseci. Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada. Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj u opštini ili sudu ili od strane javnog beležnika biće odbačene. Oglas je objavljen i na veb-stranici Opštine Knić, www.knic.rs. Adresa na koju se podnose prijave: Opštinska uprava opštine Knić, 34240 Knić, sa naznakom „Konkursnoj komisiji za javni konkurs 2”. Rok za podnošenje prijava je 15 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi”.


Pregledano: 1371 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters