Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine - pripravnik; Viša medicinska sestra - tehničar; Viša medicinska sestra - tehničar; Puno radno vreme

na INSTITUT ZA MENTALNO ZDRAVLjE u Beograd (Poslato na 29-11-2017)

Doktor medicine - pripravnik; Viša medicinska sestra - tehničar; Viša medicinska sestra - tehničar; Medicinska sestra-tehničar

Oglas važi od: 29.11.2017.

INSTITUT ZA MENTALNO ZDRAVLjE
11000 Beograd, Palmotićeva 37


Doktor medicine - pripravnik

USLOVI:
VII stepen stručne spreme; medicinski fakultet.

Viša medicinska sestra - tehničar
sa probnim radom do 3 meseca
4 izvršioca

Viša medicinska sestra - tehničar
na određeno vreme radi zamene odsutne zaposlene

USLOVI:
viša medicinska škola ili visoka zdravstvena škola strukovnih studija; položen stručni ispit; licenca za samostalan rad.

Medicinska sestra-tehničar
sa probnim radom do 3 meseca
3 izvršioca

USLOVI:
srednja medicinska škola; položen stručni ispit; licenca za samostalan rad.

OSTALO:
kandidati uz prijavu na oglas podnose: radnu biografiju; fotokopiju diplome o završenoj školi; fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu; fotokopiju licence ili rešenja o upisu u imenik Komore medicinskih sestara i tehničara Srbije; izvod iz matične knjige rođenih; uverenje o državljanstvu. Tražena dokumenta se podnose u neoverenim fotokopijama, s tim što je izabrani kandidat dužan da u roku od tri dana od dana dostavljanja odluke o izboru dostavi dokumenta u originalu ili u overenim fotokopijama. Dostavljena dokumenta se ne vraćaju. Odluka o izboru kandidata će biti objavljena na sajtu Instituta www.imh.org.rs i neće se dostavljati učesnicima javnog oglasa. Rok za prijavljivanje je 8 dana od dana objavljivanja na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje. Nepotpune i neblagovremne prijave neće se razmatrati. Prijave dostaviti na navedenu adresu Instituta, sa naznakom „Za javni oglas“ ili predati lično kod poslovnog sekretara (I sprat, soba br. 3).


Skoro postavljeni poslovi INSTITUT ZA MENTALNO ZDRAVLjE


Pregledano: 1470 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters