Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Saradnik...; Univerzitetski nastavnik u zvanju docenta za užu naučnu oblast Hemija, hemijska tehnolo Puno radno vreme

na TEHNIČKI FAKULTET U BORU u Bor (Poslato na 06-12-2017)

Saradnik...; Univerzitetski nastavnik u zvanju docenta za užu naučnu oblast Hemija, hemijska tehnologija i hemijsko inženjerstvo

Oglas važi od: 06.12.2017.

TEHNIČKI FAKULTET U BORU
19210 Bor, Vojske Jugoslavije 12


Univerzitetski nastavnik u zvanju docenta za užu naučnu oblast Hemija, hemijska tehnologija i hemijsko inženjerstvo
na određeno vreme, izborni period od 5 godina

USLOVI:
Pored opštih uslova predviđenih Zakonom i Statutom Tehničkog fakulteta, kao i Pravilnikom o sticanju zvanja i zasnivanju radnog odnosa univerzitetskih nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Beogradu, kandidat treba da ispunjava i sledeće posebne uslove za rad: VIII stepen stručne spreme, doktorat iz naučne oblasti hemijsko tehnološkog inženjerstva, sa završenim tehničkim, tehnološkim ili srodnim fakultetom, smera biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija. Ostali uslovi utvrđeni su odredbom člana 75 Zakona o visokom obrazovanju (“Sl. gl. RS”, br 88/2017) i člana 99 i 100 i 103 Statuta Tehničkog fakulteta u Boru kao i Pravilnikom o sticanju zvanja i zasnivanju radnog odnosa univerzitetskih nastavnika na Univerzitetu u Beogradu.

Univerzitetski saradnik u zvanju saradnika u nastavi ili asistenta za užu naučnu oblast Rudarstvo i geologija, Rudarska grupa predmeta za oblast Podzemne eksploatacije ležišta mineralnih sirovina
na određeno vreme, izborni period od 1 ili 3 godine

USLOVI:
Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Tehničkog fakulteta, kao i Pravilnikom o sticanju zvanja i zasnivanju radnog odnosa univerzitetskih nastavnika i saradnika na Tehničkom fakultetu u Boru, kandidat treba da ispunjava i sledeće posebne uslove za rad: VII/1 stepen stručne spreme, diplomirani inženjer rudarstva, studijskog programa Rudarsko inženjerstvo, modula Eksploatacija ležišta mineralnih sirovina i upisane master ili doktorske akademske studije na istom modulu. Ostali uslovi utvrđeni su odredbom člana 71 Zakona o visokom obrazovanju (“Sl. gl. RS”, br. 44/2010) i člana 109 Statuta Tehničkog fakulteta u Boru.

Univerzitetski saradnik u zvanju saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Ekstraktivna metalurgija i metalurško inženjerstvo
na određeno vreme, izborni period od 1 godine

USLOVI:
VII/1 stepen stručne spreme, diplomirani inženjer metalurgije sa završenim tehničkim ili tehnološko-metalurškim fakultetom i upisane master akademske studije. Ostali uslovi utvrđeni su odredbom člana 71 Zakona o visokom obrazovanju (“Sl. gl. RS”, br 44/2010) i člana 103 Statuta Tehničkog fakulteta u Boru.

OSTALO:
Uz prijavu na konkurs neophodno je dostaviti dokaze o ispunjenosti uslova konkursa (biografija, spisak radova, kopije naučnih i stručnih radova, diploma o odgovarajućoj stručnoj spremi, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, potvrda nadležnog organa nepostojanja smetnje iz člana 72 stav 4 Zakona o visokom obrazovanju (kaznena evidencija MUP-a), dokumenta u originalu ili overenom prepisu i ne starija od šest meseci. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa dostavljaju se na adresu: Tehnički fakultet u Boru, 19210 Bor, Vojske Jugoslavije 12. Rok za prijavu na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja.


Skoro postavljeni poslovi TEHNIČKI FAKULTET U BORU


Pregledano: 1022 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters