Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik engleskog jezika Puno radno vreme

na STRUČNA HEMIJSKA I TEKSTILNA ŠKOLA u Šabac (Poslato na 06-12-2017)

Nastavnik engleskog jezika

Oglas važi od: 06.12.2017.

STRUČNA HEMIJSKA I
TEKSTILNA ŠKOLA
15000 Šabac, Hajduk Veljkova 10
tel. 015/352-730
e-mail: hemtexskolasek@gmail.com


Nastavnik engleskog jezika
sa 40% radnog vremena, na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana

USLOVI:
Kandidat pored opštih uslova predviđenih Zakonom treba da ima obavezno obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina u skladu sa članom 142 st. 1 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. gl. RS”, br. 88/2017) i Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama („Sl. gl. RS - Prosvetni glasnik”, br. 8/2015, 11/2016, 13/2016 - ispr. i 13/2016). Kandidati moraju imati: odgovarajuće obrazovanje; psihičku,fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; državljanstvo Republike Srbije, da nisu osuđivani pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; znanje srpskog jezika i jezika na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministartsva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, i uz odšampani primerak prijavnog formulara dostavljaju školi sledeća dokumenta: diplomu o stečenom obrazovanju (overena fotokopija); dokaz da imaju obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina iz čl. 142 st. 1 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja; uverenje o državljanstvu Republike Srbije koje nije starije od 6 meseci; izvod iz matične knjige rođenih; uverenje o neosuđivanosti od nadležne policijske uprave (ne starije od 6 meseci); uverenje od nadležnog osnovnog suda da se ne vodi istraga - krivični postupak (ne starije od 6 meseci); dokaz o znanju jezika na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad (srpski jezik). Dokaz da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima podnosi se pre zaključenja ugovora o radu. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Škola nije u obavezi da vraća konkursnu dokumentaciju. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Prijave slati na gorenavedenu adresu.


Skoro postavljeni poslovi STRUČNA HEMIJSKA I TEKSTILNA ŠKOLA


Pregledano: 793 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters