Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik geografije Puno radno vreme

na OŠ „MIKA MITROVIĆ“ u Brezjak (Poslato na 06-12-2017)

Nastavnik geografije

Oglas važi od: 06.12.2017.

OŠ „MIKA MITROVIĆ“
15309 Brezjak
015/843-097, 843-135


Nastavnik geografije
sa 65% radnog vremena, na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana

USLOVI:
Kandidat treba da ispunjava opšte uslove za prijem u radni odnos nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika predviđene članom 139 kao i članom 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 88/2017), shodno Pravilniku o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik“ br. 11/201, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17 i 3/17). Uz odštampani prijavni formular kandidati podnose: kraću biografiju, original diplomu ili overenu fotokopiju dokaza o stečenom visokom obrazovanju, uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci), uverenje o neosuđivanosti (ne starije od 6 meseci), izvod iz matične knjige rođenih, lekarsko uverenje kojim se potvrđuje da lice ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima (pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu), dokaz o znanju jezika kandidat dostavlja samo ukoliko odgovarajuće obrazovanje nije stečeno na srpskom jeziku. Prijave sa dokazima o ispunjenosti uslova oglasa dostaviti na adresu škole u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.


Skoro postavljeni poslovi OŠ „MIKA MITROVIĆ“


Pregledano: 1316 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters