Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Koordinator finansijskih i računovodstvenih poslova - šef računovodstva Puno radno vreme

na DRUGA EKONOMSKA ŠKOLA u Beograd (Poslato na 06-12-2017)

Koordinator finansijskih i računovodstvenih poslova - šef računovodstva

Oglas važi od: 06.12.2017.

DRUGA EKONOMSKA ŠKOLA
11000 Beograd, Gospodara Vučića 50
tel. 011/6440-132


Koordinator finansijskih i računovodstvenih poslova - šef računovodstva

USLOVI:
visoko obrazovanje na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, na osnovnim akademskim studijama po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine i zvanje diplomiranog ekonomiste na smerovima računovodstvo i revizija i bankarstvo i finansije. Dodatni uslovi: rad na računaru i najmanje dve godine radnog iskustva na poslovima koordinatora finansijskih i računovodstvenih poslova - šefa računovodstva. U radni odnos u ustanovi može da bude primljeno lice pod uslovom: 1) da ima odgovarajuće obrazovanje; 2) da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) da nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) da ima državljanstvo Republike Srbije; 5) da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Uz prijavni formular sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, potrebno je da kandidat dostavi: overenu kopiju diplome odgovarajućeg stepena i vrste stručne spreme; dokaz o neosuđivanosti; overenu kopiju uverenja o državljanstvu Republike Srbije; ukoliko diploma nije izdata na srpskom jeziku, potvrdu da zna srpski jezik; potvrdu o radnom iskustvu na poslovima šefa računovodstva. Neće se razmatrati prijave koje su neblagovremene, nepotpune, uz koje nisu priloženi dokazi koji se traže konkursom i onih kandidata koji ne ispunjavaju uslove u pogledu vrste i stepena stručne spreme. Škola nema obavezu da dokaze podnete uz prijavu vraća kandidatima koji nisu izabrani. Prijave dostaviti na adresu Druge ekonomske škole, Beograd, Gospodara Vučića 50. Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji “Poslovi”.


Skoro postavljeni poslovi DRUGA EKONOMSKA ŠKOLA


Pregledano: 1867 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters