Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Pedagoški asistent Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „MOMČILO POPOVIĆ OZREN“ u Paraćin (Poslato na 13-12-2017)

Pedagoški asistent

Oglas važi od: 13.12.2017.

OSNOVNA ŠKOLA
„MOMČILO POPOVIĆ OZREN“
35250 Paraćin, Gloždački venac 23a
tel. 035/562-376

Pedagoški asistent
na određeno vreme do kraja školske 2017/2018. godine, odnosno do 31.08.2018. godine

USLOVI:
da kandidat ima odgovarajuće obrazovanje, najmanje srednje u četvorogodišnjem trajanju; da ima završen propisani program obuke za pedagoškog asistenta; da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državljanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik i jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Kandidat je dužan da dostavi sledeću dokumentaciju: popunjen i odštampan prijavni formular (nalazi se na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – deo Novo), kratku biografiju, overenu fotokopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi, sertifikat ili overenu fotokopiju sertifikata, izdatog od strane Ministarstva prosvete, o savladanom programu obuke za pedagoške asistente; uverenje o državljanstvu (original ili overenu fotokopiju); izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija); uverenje o neosuđivanosti za dela iz čl. 139 st. 1 tač. 3 Zakona, koje izdaje nadležna služba MUP-a; dokaz o znanju srpskog jezika, ukoliko odgovarajuće obrazovanje nije stečeno na srpskom jeziku. Fotokopije moraju biti overene i ne starije od 6 meseci. Izabrani kandidat pre zasnivanja radnog odnosa dužan je da dostavi lekarsko uverenje da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom, dostavljaju ustanovi, u skladu sa čl. 154 st. 2 Zakona. Rok za prijavljivanje je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi“. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Konkurs sprovodi konkursna komisija koju imenuje direktor škole. Kandidati koji su izabrani u uži izbor u roku od 8 dana upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima, koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja, primenom standardizovanih postupaka. Pisane prijave mogu se dostaviti putem pošte ili doneti lično, na adresu škole: OŠ „Momčilo Popović Ozren“, Paraćin, Gloždački venac 23a, sa zanakom „Za konkurs za _______” (upisati naziv radnog mesta za koje se konkuriše).Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA „MOMČILO POPOVIĆ OZREN“


Pregledano: 1319 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters