Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik (više predmeta); Pomoćni radnik - spremačica Puno radno vreme

na EKONOMSKA ŠKOLA U UŽICU u Užice (Poslato na 13-12-2017)

Nastavnik (više predmeta); Pomoćni radnik - spremačica


Oglas važi od: 13.12.2017.

EKONOMSKA ŠKOLA U UŽICU
31000 Užice, Trg Svetog Save 6
tel. 031/513-383Nastavnik ekonomske grupe predmeta
na određeno vreme preko 60 dana, radi zamene odsutne zaposlene


Nastavnik španskog jezika
sa 10% radnog vremena, na određeno vreme preko 60 dana, radi zamene odsutne zaposlene


Nastavnik srpskog jezika i književnosti
na određeno vreme preko 60 dana, radi zamene odsutne zaposlene


Nastavnik nemačkog jezika
sa 33,33% radnog vremena, na određeno vreme do kraja školske godineUSLOVI:
1) Kandidat za radno mesto nastavnika treba da ima odgovarajuće visoko obrazovanje u skladu sa članom 140 Zakona osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja: na studijama drugog stepena (master akdemske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije), i to: studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta, studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka, pri čemu ovo lice mora da ima završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10.09.2005. godine. Kandidat treba da ispunjava uslove u pogledu vrste stručne spreme predviđene Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 8/2015 i 11/16) i Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Ekonomija, pravo i administracija („Službeni glasnik Republike Srbije“, br.16/2015); 1a) obavezno obrazovanje kandidata je obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja, od najmanje 30 bodova, od kojih najmanje po 6 bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i 6 bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova; 2) da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) da je državljanin Republike Srbije, 5) da zna srpski jezik.Pomoćni radnik - spremačica
na određeno vreme preko 60 dana radi zamene odsutne zaposlene

USLOVI:
I stepen stručne spreme, završeno osnovno obrazovanje.OSTALO:
Uz prijavu priložiti: diplomu o stečenom obrazovanju (overena fotokopija), uverenje o državljanstvu (overena fotokopija), dokaz o ispunjenosti uslova iz tačke 1a (za radna mesta pod 1, 2, 3 i 4) i dokaz o neosuđivanosti. Dokaz o ispunjenosti uslova iz tačke 2 podnosi kandidat koji bude izabran, pre zaključenja ugovora o radu. Rok za prijavu na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi”. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom, dostavljaju sekretaru škole ili na adresu škole: Ekonomska škola, Užice, Trg Svetog Save 6. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.


Pregledano: 1449 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters