Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Zapisničar Puno radno vreme

na PREKRŠAJNI SUD U SOMBORU u Sombor (Poslato na 20-12-2017)

Zapisničar
Oglas važi od: 20.12.2017.

PREKRŠAJNI SUD U SOMBORU
25000 Sombor, Trg cara Uroša 1


Zapisničar
mesto rada: Apatin, Svetog Save 2

Opis poslova:
obavlja sve daktilografske poslove u predmetima dodeljenim u rad sudiji kod koga je raspoređen i u odsutnosti zapisničara kod drugog sudije i sudijskog pomoćnika vodi zapisnike, piše pozive za ročišta, dostavnice, povratnice, obavlja poslove po nalogu sudije, vodi računa o urednosti spisa koji moraju biti polepljeni hronološkim redom i nakon sređivanja spisa ekspeduje odluke i razvodi u upisniku, dežura sa sudijom po planu dežurstva, obavlja i druge poslove po nalogu sudije i predsednika suda.

USLOVI:
IV ili II stepen stručne spreme društvenog, tehničkog ili prirodnog smera; poznavanje rada na računara - znanje se proverava uvidom u dokaz o poznavanju rada na računaru ili praktičnom proverom rada na računaru, ukoliko se ovaj dokaz ne poseduje; položen državni stručni ispit; položen ispit za daktilografa I-a ili I-b klasa - proveriće se praktičnom brzinom kucanja; državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da mu nije ranije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci. Mesto rada: Apatin, Svetog Save 2. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana oglašavanja javnog konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje. Prijava na konkurs sadrži: ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, podatke o obrazovanju, podatke o vrsti i dužini radnog iskustva sa kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na konkurs, podatke o stručnom usavršavanju i posebnim oblastima znanja. Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs: potpisana prijava sa biografijom i navodima o dosadašnjem radnom iskustvu; original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; overena fotokopija radne knjižice; original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja, ugovori i drugi akti iz kojih se može utvrditi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo); original ili overena fotokopija sertifikata ili drugog dokaza o poznavanju rada na računaru. Ukoliko se uz prijavu na konkurs prilaže fotokopija dokaza, ista mora biti overena u sudu, ili opštini, ili kod javnog beleženika. Adresa na koju se podnose prijave na javni konkurs: Prekršajni sud u Somboru, 25000 Sombor, Trg cara Uroša 1, sa naznakom “Za javni konkurs”. Mesto, dan i vreme kada će se izvršiti provera osposobljenosti, znanja i veština u izbornom postupku: Kandidati čije prijave budu blagovremene, dopuštene, potpune, razumljive i uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za oglašeno radno mesto, o mestu, danu i vremenu procene stručne osposobljenosti, znanja i veština, biće obavešteni naknadno. Lice koje je zaduženo za obaveštenje o konkursu: sekretar Suda Goran Đokić, kontakt telefon: 025/421-494. Napomene: Za oglašeno radno mesto radni odnos se zasniva na neodređeno vreme. Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen. Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos na neodređeno vreme u državnom organu podležu probnom radu u trajanju od 6 meseci. Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj u opštini, sudu ili kod javnog beležnika, biće odbačene zaključkom konkursne komisije. Ovaj oglas obljavljuje se na internet prezentaciji Prekršajnog suda u Somboru, na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima, na potalu e-Uprave, na oglasnoj tabli i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.


Pregledano: 1123 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters