Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Viši sudijski saradnik u zvanju samostalni savetnik Puno radno vreme

na OSNOVNI SUD U BORU u Bogatić (Poslato na 20-12-2017)

Viši sudijski saradnik u zvanju samostalni savetnik
Oglas važi od: 20.12.2017.

OSNOVNI SUD U BORU
19210 Bor, Moše Pijade 5
tel. 030/458-501


Viši sudijski saradnik u zvanju samostalni savetnik

USLOVI:
Kandidat mora da ispunjava posebne uslove: stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; položen pravosudni ispit; najmanje dve godine radnog iskustva u struci nakon položenog pravosudnog ispita. Kandidat mora da ispunjava i opšte uslove za zasnivanje radnog odnosa u državnim organima: da je državljanin RS; da je punoletan; da mu ranije nije prestao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa; da nije osuđivan za krivično delo na kaznu zatvora od najmanje 6 meseci; da se protiv njega ne vodi krivični postupak ili istraga za krivična dela za koja se goni po službenoj dužnosti.

OSTALO:
Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana oglašavanja konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje, a uz istu dostaviti sledeće dokaze u originalu ili overenoj fotokopiji: diplomu o stručnoj spremi; uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci); izvod iz matične knjige rođenih (trajan); uverenje iz policijske uprave o neosuđivanosti (ne starije od 6 meseci); uverenje iz osnovnog i višeg suda da se ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 meseci); uverenje iz osnovnog i višeg javnog tužilaštva da nije pokrenuta istraga (ne starije od 6 meseci); uverenje da radni odnos u državnom organu nije prestao zbog teže povrede radne dužnosti (ako je radio u državnom organu); potvrdu o položenom pravosudnom ispitu; potvrdu o radnom iskustvu. U izbornom postupku Konkursna komisija u usmenom razgovoru ocenjuje stručnu osposobljenost, znanje i veštine, samo među kandidatima koji ispunjavaju uslove za rad na radnom mestu koje se popunjava, a na osnovu Kriterijuma i merila koje će Konkursna komisija prethodno utvrditi shodno članu 56 stav 2 Zakona o državnim službenicima i članu 9 stav 5 Pravilnika o popunjavanju izvršilačkih radnih mesta u sudovima. Stručnu osposobljenost komisija ocenjuje tako što ocenjuje ispunjenost uslova prema tekstu oglasa usaglašenom sa opisom radnog mesta u Pravilniku o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Osnovnom sudu u Boru i radnom iskustvu na istovrsnim poslovima. Znanje komisija ocenjuje tako što proverava znanje kandidata iz oblasti organizacije i rada suda i opšte kulture, ceneći njegovo stručno znanje iz oblasti rada na tom radnom mestu i pribavljeno mišljenje prethodnog poslodavca u odnosu prema poslu i kvalitetu rada. Veštine koje komisija ocenjuje su komunikacija, logičko i analitičko rezonovanje. Datum razgovora biće određen naknadno, o čemu će kandidati koji ispunjavaju uslove za rad na radnom mestu koje se popunjava, biti blagovremeno obavešteni. Lica zadužena za obaveštenje u vezi sa javnim konkursom su Miljan Eskić, sekretar suda i Milovan Dubljević, administrativno-tehnički sekretar, telefon: 030/458-501. Prijave se podnose u zatvorenoj koverti, na adresu: Osnovni sud u Boru, Moše Pijade 5, sa naznakom: „Za Konkursnu komisiju”. Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi, Konkursna komisija odbacuje zaključkom protiv koga se može izjaviti žalba Žalbenoj komisiji.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNI SUD U BORU


Pregledano: 1495 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters