Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Viši sudijski saradnik - samostalni savetnik; Upisničar - referent; Zapisničar - referent; Radno mes Puno radno vreme

na OSNOVNI SUD U RAŠKOJ u Raška (Poslato na 20-12-2017)

Viši sudijski saradnik - samostalni savetnik; Upisničar - referent; Zapisničar - referent; Radno mesto za finansijsko poslovanje - referent
Oglas važi od: 20.12.2017.

OSNOVNI SUD U RAŠKOJ
36350 Raška, Ratka Lukovića 23
tel. 036/736-068


Viši sudijski saradnik - samostalni savetnik

USLOVI:
visoko obrazovanje iz pravne nauke na osnovnim akademskim studijama od najmanje 240 ESPB bodova, master akademske studije, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije, osnovne studije u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističke studije na fakultetu, položen pravosudni ispit i najmanje dve godine radnog iskustva u struci nakon položenog pravosudnog ispita; državljanstvo Republike Srbije, da radni odnos u državnom organu nije prestao zbog teže povrede radne dužnosti, da ima opštu zdravstvenu sposobnost, da nije osuđivan za kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest meseci.

OSTALO:
Uz svojeručno potpisanu prijavu sa adresom i brojem telefona i biografijom, dostaviti originale ili overene fotokopije: uverenja o državljanstvu, izvoda iz matične knjige rođenih, diplome, uverenja o položenom pravosudnom ispitu, potvrdu da radni odnos u državnom organu nije prestao zbog teže povrede radne dužnosti, uverenja da kandidat nije osuđivan (ne starije od šest meseci), uverenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (prilaže kandidat koji bude primljen). Rok za podnošenje prijava je 8 dana. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzeti u razmatranje. Usmeni razgovor sa kandidatima i veština komunikacije - neposredno, biće naknadno određen o čemu će kandidati biti blagovremeno obavešteni telefonom ili telegramom.

Upisničar - referent
na neodređeno vreme
2 izvršioca

USLOVI:
IV stepen stručne spreme, društvenog prirodnog ili tehničkog smera, najmanje dve godine radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računaru i položen državni stručni ispit, državljanstvo Republike Srbije, da radni odnos u državnom organu nije prestao zbog teže povrede radne dužnosti, da ima opštu zdravstvenu sposobnost, da nije osuđivan za kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest meseci.

OSTALO:
Uz svojeručno potpisanu prijavu sa adresom i brojem telefona i biografijom, dostaviti originale ili overene fotokopije: uverenja o državljanstvu, izvoda iz matične knjige rođenih, diplome, uverenja o položenom državnom stručnom ispitu, potvrda da radni odnos u državnom organu nije prestao zbog teže povrede radne dužnosti, uverenja da kandidat nije osuđivan (ne starije od šest meseci), uverenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (prilaže kandidat koji bude primljen). Rok za podnošenje prijava je 8 dana. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzeti u razmatranje. Usmeni razgovor sa kandidatima biće naknadno određen, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavešteni telefonom ili telegramom.

Zapisničar - referent
na neodređeno vreme

USLOVI:
III ili IV stepen stručne spreme, društvenog prirodnog ili tehničkog smera, najmanje dve godine radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računaru, položen ispit za daktilografa I A ili I B klase i položen državni stručni ispit; državljanstvo Republike Srbije, da radni odnos u državnom organu nije prestao zbog teže povrede radne dužnosti, da ima opštu zdravstvenu sposobnost, da nije osuđivan za kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest meseci.

OSTALO:
Uz svojeručno potpisanu prijavu sa adresom i brojem telefona i biografijom, dostaviti originale ili overene fotokopije: uverenja o državljanstvu, izvoda iz matične knjige rođenih, diplome, uverenja položenog ispita za daktilografa I A ili I B klase, uverenja o položenom državnom ispitu, potvrda da radni odnos u državnom organu nije prestao zbog teže povrede radne dužnosti, uverenje da kandidat nije osuđivan (ne starije od šest meseci), uverenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (prilaže kandidat koji bude primljen). Rok za podnošenje prijava je 8 dana. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzeti u razmatranje. Usmeni razgovor sa kandidatima biće određen naknadno, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavešteni telefonom ili telegramom.

Radno mesto za finansijsko poslovanje - referent

USLOVI:
IV stepen stručne spreme ekonomskog ili finansijskog smera sa najmanje dve godine radnog iskustva u struci i položen državni stručni ispit; državljanstvo Republike Srbije, da radni odnos u državnom organu nije prestao zbog teže povrede radne dužnosti, da ima opštu zdravstvenu sposobnost, da nije osuđivan za kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest meseci.

OSTALO:
Uz svojeručno potpisanu prijavu sa adresom i brojem telefona i biografijom, dostaviti originale ili overene fotokopije: uverenja o državljanstvu, izvoda iz matične knjige rođenih, diplome, uverenja o položenom državnom stručnom ispitu, potvrdu da radni odnos u državnom organu nije prestao zbog teže povrede radne dužnosti, uverenja da kandidat nije osuđivan (ne starije od šest meseci), uverenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (prilaže kandidat koji bude primljen). Rok za podnošenje prijava je 8 dana. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzeti u razmatranje. Usmeni razgovor sa kandidatima biće naknadno određen o čemu će kandidadti biti blagovremeno obavešteni telefonom ili telegramom.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNI SUD U RAŠKOJ


Pregledano: 1819 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters