Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Zapisničar; Tehničar za informaciono-tehničku podršku Puno radno vreme

na VIŠI SUD U SUBOTICI u Subotica (Poslato na 20-12-2017)

Zapisničar; Tehničar za informaciono-tehničku podršku
Oglas važi od: 20.12.2017.

VIŠI SUD U SUBOTICI
24000 Subotica, Senćanski put 1
tel. 024/555-206


1) Zapisničar

USLOVI:
III ili IV stepen srednje stručne spreme, društvenog, prirodnog ili tehničkog smera, najmanje dve godine radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računaru, položen ispit za daktilografa 1 A ili I B klase i položen državni stručni ispit. Zvanje: referent. U izbornom postupku Konkursna komisija će ocenjivati u direktnom razgovoru i na osnovu zadataka sledeće stručne osposobljenosti, znanja i veštine kandidata: poznavanje pravne terminologije, komunikativnost, osposobljenost za rad na računaru, brzina i tačnost diktata.

2) Tehničar za informaciono-tehničku podršku

USLOVI:
IV stepen srednje stručne spreme, tehničkog, prirodnog ili društvenog smera, najmanje dve godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit i poznavanje rada na računaru. Zvanje: referent. U izbornom postupku Konkursna komisija će ocenjivati u direktnom razgovoru i na osnovu zadataka sledeće stručne osposobljenosti, znanja i veštine kandidata: Backup, rad na Windows XP/7/8.1/10, rad na Windows server 2003/12 i svi ostali prateći programi uz sisteme, održavanje računarske opreme i pomoć korisnicima.

OSTALO:
Kandidati su dužni uz prijavu sa biografijom prilože sledeće dokaze: dokaz o stručnoj spremi i položenom ispitu za daktilografe (radno mesto 1), izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu, uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, niti je podignuta optužnica koja je stala na pravnu snagu, potvrda da kandidatu nije prestao radni odnos u državnim organima zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci, uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, u originalu ili overenim kopijama. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju na radno mesto na kojem radi. Provera osposobljenosti, znanja i veština kandidata u izbornom postupku vršiće se nakon što Konkursna komisija sastavi listu kandidata među kojima će sprovesti izborni postupak. Za zaposlene koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu obavezan je probni rad. Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu je Radica Milošević, a obaveštenja se mogu dobiti svakog radnog dana, neposredno u prostorijama sekretarijata Suda ili putem telefona 024/555-206. Prijave sa dokumentacijom podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa o javnom konkursu u „Službenom glasniku RS”, na adresu: Viši sud u Subotici, 24000 Subotica, Senćanski put 1.


Pregledano: 648 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters