Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik (više predmeta) Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA “ŽARKO ZRENjANIN” u Apatin (Poslato na 20-12-2017)

Nastavnik...
Oglas važi od: 20.12.2017.

OSNOVNA ŠKOLA
“ŽARKO ZRENjANIN”
25260 Apatin, Srpskih vladara 25
e-mail: sekretar@zarko.edu.rs


Nastavnik srpskog jezika
na određeno vreme radi zamene zaposlene preko 60 dana, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta

Nastavnik biologije
na određeno vreme radi zamene zaposlene preko 60 dana, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, sa 60% radnog vremena

USLOVI:
odgovarajuće visoko obrazovanje, u skladu sa čl. 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS” br. 88/2017) i Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi (“Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik”, br. 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17); psihička, fizička i zdravstvena sposobnost za rad sa decom i učenicima (lekarsko uverenje o tome kao dokaz dostavlja kandidat koji bude izabran pre zaključenja ugovora o radu); da kandidat nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; državljanstvo Republike Srbije; znanje jezika na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad (ukoliko odgovarajuće obrazovanje nije stečeno na srpskom jeziku, kandidat dostavlja dokaz odgovarajuće visokoškolske ustanove nadležne za izdavanje takvih dokumenata o poznavanju jezika na kome se izvodi obrazovno-vaspitni rad). Kandidati uz prijavu treba da dostave sledeća dokumenta: overenu fotokopiju diplome o stečenom odgovarajućem visokom obrazovanju, u skladu sa čl. 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS” br. 88/2017) i Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi (“Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik” br. 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17); izvod iz matične knjige rođenih (original ili overenu fotokopiju); uverenje o državljanstvu Republike Srbije, ne starije od 6 meseci (original ili overenu fotokopiju); dokaz da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo utvrđeno u čl. 139 stav 1 tačka 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS” br. 88/2017). Dokaz o poznavanju srpskog jezika i jezika na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad podnosi kandidat koji nije stekao diplomu na srpskom jeziku. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na gorenavedenu adresu osnovne škole. Rok za prijavljivanje je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA “ŽARKO ZRENjANIN”


Pregledano: 2379 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters