Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Koordinator omladinskog centra Puno radno vreme

na GRAD LOZNICA GRADSKA UPRAVA u Loznica (Poslato na 27-12-2017)

Koordinator omladinskog centra
Oglas važi od: 27.12.2017.

GRAD LOZNICA
GRADSKA UPRAVA
15300 Loznica, Karađorđeva 2
tel. 015/879-257


Koordinator omladinskog centra

USLOVI:
Visoko obrazovanje stečeno na studijama drugog stepena iz oblasti društveno humanističkih nauka u obimu od najmanje 240 ESPB bodova (diplomske akademske studije - master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije; odnosno sa stečenim obrazovanjem na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, položen državni stručni ispit za rad u organima državne uprave, poželjna licenca omladinskog radnika i najmanje jedna godina radnog iskustva u struci. Kandidat treba da ispunjava i ostale uslove propisane Zakonom: da je državljanin RS, da nije pravosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci, da mu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne smouprave, zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da ispunjava ostale uslove određene zakonom, drugim propisima i aktom o sistematizaciji radnih mesta. Uz prijavu na oglas kandidat treba da dostavi sledeću dokumentaciju: izvod iz matične knjige rođenih; uverenje o državljanstvu ne starije od 6 meseci; overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju; uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti; uverenje da nije pravosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 meseci (ne starije od 6 meseci); uverenje da mu ranije nije prestao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa; uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u organima državne uprave; dokaz o radnom iskustvu u struci; ličnu i radnu biografiju.

NAPOMENA:
Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: izvod iz matične knjige rođenih; uverenje o državljanstvu; uverenje policijske uprave da nije pravosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 meseci; Zakonom o opštem upravnom postupku („Sl. glasnik RS”, broj 18/16), propisano je između ostalog, da je organ dužan da po službenoj dužnosti, u skladu sa zakonom, vrši uvid u podatke o činjenicama neophodnim za odlučivanje o kojima se vodi službena evidencija, da i pribavlja i obrađuje; da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojim kojima se vodi službena evidencija, kada je to neophodno za odlučivanje osim kad stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Navedene dokaze kandidat može da dostavi uz prijavu sam, a u cilju efikasnijeg i bržeg sprovođenja izbornog postupka. Potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti: da organ pribavi podatke o kojime se vodi službena evidencija ili da će kandat to učiniti sam. Popunjenu izjavu je neophodno dostaviti uz napred navedene dokaze kako bi organ mogao da postupa. Sa kandidatima čije su prijave blagovrmeno dopuštene, razumljive, potpune i uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjvaju uslove za rad na oglašenom radnom mestu, nazančene veštine i znanja biće provereni u prostorijam Gradske uprave grada Loznica, Krađorđeva 2. O datumu i vremenu sprovođenja izbornog postupka kandidati će biti obavešteni telefonskim putem, putem elektronske pošte ili poštom na brojeve i adrese koje su naveli u prijavi. Kandidat koji prvi put zasniva radni odnos u organima autonomne pokrajine, organima jedinice lokalne samouprave ili državnom organu, podleže probnom radu od šest meseci. Prijave na oglas sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na gorenavedenu adresu sa nazankom „Za oglas” u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa. Prijave dostaviti putem pošte ili lično, na šalter pisarnice, prizmelje Gradske uprave. Bliža obavfeštenja u vezi sa oglasom mogu se dobiti u Gradskoj upravi Grada Loznica, kancelarija br. 111 ili preko telefona 879-257. Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive i nepotpune prijve i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi, biće odbačene zaključkom Konkursne komisije.


Pregledano: 650 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters