Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik (više predmeta) Puno radno vreme

na TEHNIČKI FAKULTET U BORU u Bor (Poslato na 27-12-2017)

Nastavnik...
Oglas važi od: 27.12.2017.

TEHNIČKI FAKULTET U BORU
19210 Bor, Vojske Jugoslavije 12


Univerzitetski nastavnik u zvanju vanrednog profesora za užu naučnu oblast Hemija, hemijska tehnologija i hemijsko inženjerstvo
na određeno vreme, izborni period u trajanju od 5 godina

USLOVI:
Pored opštih uslova predviđenih Zakonom i Statutom Tehničkog fakulteta, kao i Pravilnikom o sticanju zvanja i zasnivanju radnog odnosa univerzitetskih nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, kandidat treba da ispunjava i sledeće posebne uslove za rad: VIII stepen stručne spreme, doktor tehničkih nauka u oblasti hemijske tehnologije, sa završenim tehničkim fakultetom, odseka neorganske hemijske tehnologije. Ostali uslovi utvrđeni su odredbom člana 74 Zakona o visokom obrazovanju (“Sl. gl. RS”, br. br 88/2017) i člana 104, 105 i 108 Statuta Tehničkog fakulteta u Boru kao i Pravilnika o sticanju zvanja i zasnivanju radnog odnosa univerzitetskih nastavnika na Univerzitetu u Beogradu

Univerzitetski nastavnik u zvanju vanrednog profesora za užu naučnu oblast Industrijski menadžment
na određeno vreme, izborni period u trajanju od 5 godina
2 izvršioca

USLOVI:
Pored opštih uslova predviđenih Zakonom i Statutom Tehničkog fakulteta, kao i Pravilnikom o sticanju zvanja i zasnivanju radnog odnosa univerzitetskih nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, kandidat treba da ispunjava i sledeće posebne uslove za rad: VIII stepen stručne spreme, doktorat tehničkih nauka iz naučne oblasti industrijski menadžment, sa završenim tehničkim fakultetom. Ostali uslovi utvrđeni su odredbom člana 74 Zakona o visokom obrazovanju (“Sl. gl. RS”, br 88/2017) i člana 104, 105 i 108 Statuta Tehničkog fakulteta u Boru kao i Pravilnika o sticanju zvanja i zasnivanju radnog odnosa univerzitetskih nastavnika na Univerzitetu u Beogradu.

OSTALO:
Uz prijavu, neophodno je dostaviti dokaze o ispunjenosti uslova konkursa (biografija, spisak radova, kopije naučnih i stručnih radova, diploma o odgovarajućoj stručnoj spremi, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, potvrda nadležnog organa nepostojanja smetnje iz člana 72 stav 4 Zakona o visokom obrazovanju (kaznena evidencija MUP-a), dokumenta u originalu ili overenom prepisu i ne starija od šest meseci). Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa, dostavljaju se na gorenavedenu adresu. Rok za prijavu po konkursu je 15 dana od dana objavljivanja.


Skoro postavljeni poslovi TEHNIČKI FAKULTET U BORU


Pregledano: 1329 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters