Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Kurir Puno radno vreme

na ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ KRAGUJEVAC u Kragujevac (Poslato na 27-12-2017)

Kurir
Oglas važi od: 27.12.2017.

ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU
POMOĆ KRAGUJEVAC
34000 Kragujevac, Sloboda bb
tel. 034/6312-306


Kurir

Opis poslova:
Prima, razvrstava i dostavlja službenu poštu i drugu dokumentaciju. Vodi evidenciju pošte u internim dostavnim knjigama. Preuzima poštanske pošiljke za ekspedovanje i predaje poštu. Vrši komunikaciju sa strankama putem telefona. Sprovodi stranke prema protokolu. Pruža podršku u obradi podataka iz delokruga svog rada.

USLOVI:
Opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa utvrđeni su Zakonom o radu (“Sl. glasnik RS” br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,75/14 i 13/17 odluka US). Posebni uslovi utvrđeni su Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u Zavodu: IV stepen stručne spreme, vozačka dozvola B kategorije, poznavanje rada na računaru.

OSTALO: Kandidati podnose sledeća dokumenta u originalu ili overenoj kopiji (ne starije od 6 meseci): diploma srednje škole (IV stepen), uverenje o državljanstvu RS, izvod iz matične knjige rođenih, izvod iz matične knjige venčanih (ako je došlo do promene prezimena kandidata), fotokopija radne knjižice ili drugi dokaz o radnom iskustvu, dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, da optužnica nije stupila na pravnu snagu i da nije pokrenuta istraga (uverenje nadležnog suda), uverenje da kandidat nije osuđivan za krivična dela koja ga čine nepodobnim za rad u zdravstvenoj ustanovi (uverenje nadležne policijske uprave ili policijske stanice), dokazi o dodatnom stručnom obrazovanju ili osposobljenosti (ukoliko ih kandidat poseduje), kopija vozačke dozvole (B kategorija), kratka biografija, sa adresom, kontakt telefonom i i-mejl adresom. Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhu izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kragujevac. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi”. Oglas će biti objavljen i na internet prezentaciji Ministarstva zdravlja RS i internet prezentaciji Zavoda. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Kandidati, mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih podataka koji mogu biti važni za odluku o prijemu. Po završetku konkursa predata dokumenta se neće vraćati kandidatima. Kontakt telefon za informacije o konkursu: 034/6312-306. Prijave se podnose lično ili putem pošte u zatvorenoj koverti (preporučeno) na gorenavedenu adresu, sa naznakom „Prijava na konkurs za prijem u radni odnos - radno mesto kurir”.


Pregledano: 1564 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters