Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine; Viša/strukovna medicinska sestra; Majstor održavanja Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA RAKOVICA u Beograd (Poslato na 27-12-2017)

Doktor medicine; Viša/strukovna medicinska sestra; Majstor održavanja
Oglas važi od: 27.12.2017.

DOM ZDRAVLjA RAKOVICA
Beograd, Kraljice Jelene 22


Doktor medicine
na određeno vreme, za period od 2 meseca
3 izvršioca

USLOVI:
medicinski fakultet, VII/1 stepen stručne spreme, stručni ispit, rešenje o upisu u komoru, dozvola za rad (licenca), poznavanje rada na računaru, poželjno radno iskustvo na navedenim poslovima. Kandidati su u obavezi da uz prijavu dostave: fotokopiju diplome o završenom medicinskom fakultetu, fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, fotokopiju rešenja o upisu u Lekarsku komoru ili fotokopije dozvole za rad - licence, uverenje da kandidat nije osuđivan (uverenje izdaje MUP), ne starije od 6 meseci, uverenje da se protiv kandidata ne vodi istraga i krivični postupak (uverenje izdaje sud) ne starije od 6 meseci, kratku biografiju sa adresom i kontakt telefonom.

Viša/strukovna medicinska sestra
na određeno vreme, do povratka zaposlenog sa bolovanja

USLOVI:
viša/strukovna medicinska škola, položen stručni ispit, rešenje o upisu u komoru, dozvola za rad (licenca) poznavanje rada na računaru, vozačka dozvola B kategorije. Kandidati su u obavezi da uz prijavu dostave: fotokopiju diplome ovišoj/strukovnoj medicinskog školi - opšteg smera, fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, fotokopiju dozvole za rad - licenca izdata od nadležne komore ili rešenje o upisu u komoru - uverenje da kandidat nije osuđivan (uverenje izdaje MUP), ne starije od 6 meseci, uverenje da se protiv kandidata ne vodi istraga i krivični postupak (potvrdu izdaje sud), ne starije od 6 meseci, fotokopiju vozačke dozvole, kratku biografiju sa adresom i kontakt telefonom.

Majstor održavanja

USLOVI:
srednja stručna sprema - tehničkog smera, IV stepen stručne spreme, poželjno radno, iskustvo na navedenim poslovma u zdravstvenim ustanovama. Kandidati su u obavezi da uz prijavu dostave: overena fotokopija diplome o srednjoj školi - tehničkog smera, uverenje da kandidat nije osuđivan (uverenje izdaje MUP), ne starije od 6 meseci, uverenje da se protiv kandidata ne vodi istraga i krivični postupak (uverenje izdaje sud), ne starije od 6 meseci, kratka biografija sa adresom i kontakt telefonom.

Spremač/spremačica
3 izvršioca

USLOVI:
Osmogodišnja škola. Kandidati su u obavezi da uz prijavu dostave: overenu fotokopiju diplome o završenoj osnovnoj školi, neoverena fotokopija lične karte, uverenje da kandidat nije osuđivan (uverenje izdaje MUP), ne starije od 6 meseci, uverenje da se protiv kandidata ne vodi istraga i krivični postupak (uverenje izdaje sud), ne starije od 6 meseci, kratka biografija sa adresom i kontakt telefonom.

OSTALO:
Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u oglasnim novinama Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi”. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati. Kandidati koji ispunjavaju uslove oglasa, mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih informacija. Kandidat koji bude izabran, pre zaključivanja ugovora, dužan je da dostavi dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za rad na navedenim poslovima. Odluka o izboru će biti objavljena na oglasnoj tabli pored pisarnice u prizemlju Doma zdravlja Rakovica, ulica Kraljice Jelene broj 22, Beograd. Prijave slati poštom na adresu: Dom zdravlja Rakovica, 11090 Beograd, ulica Kraljice Jelene broj 22, sa naznakom „Za oglas”. Ili lično dostaviti u pisarnicu Doma zdravlja Rakovica.


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA RAKOVICA


Pregledano: 744 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters