Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Spremačica Puno radno vreme

na SREDNjA STRUČNA ŠKOLA PIROT u Pirot (Poslato na 27-12-2017)

Spremačica
Oglas važi od: 27.12.2017.

SREDNjA STRUČNA
ŠKOLA PIROT
18300 Pirot, Ćirila i Metodija 29


Spremačica
na određeno vreme do povratka radnice sa bolovanja preko 60 dana

USLOVI:
Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidat treba da ispunjava i sledeće uslove: I stepen stručne spreme; da ima psihičku, fizičku, zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državljanstvo Republike Srbije, da zna jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Kandidat uz prijavu prilaže: overenu fotokopiju svedočanstva o završenoj osnovnoj školi, overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih, overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu, dokaz o neosuđivanosti. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a potrebnu dokumentaciju zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju ustanovi na gorenavedenu adresu, u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Nepotpune i neblagovremeno podnete prijave neće se razmatrati.


Skoro postavljeni poslovi SREDNjA STRUČNA ŠKOLA PIROT


Pregledano: 1407 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters