Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Sudijski pomoćnik; Zapisničar u zvanju referenta Puno radno vreme

na VIŠI SUD U PANČEVU u Pančevo (Poslato na 27-12-2017)

Sudijski pomoćnik; Zapisničar u zvanju referenta
Oglas važi od: 27.12.2017.

VIŠI SUD U PANČEVU
26000 Pančevo, Vojvode Radomira Putnika 13-15
tel. 013/345-184


Sudijski pomoćnik
u zvanju savetnika

USLOVI:
Opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa državnog službenika propisani su čl. 45 st. 1 Zakona o državnim službenicima. Posebni uslovi: završen pravni fakultet odnosno stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen pravosudni ispit.

Opis poslova radnog mesta:
Pomaže sudiji u radu i referisanju, proučava pravna pitanja u vezi sa radom sudija u jednostavnijim predmetima, izrađuje nacrte jednostavnijih sudskih odluka i priprema pravne stavove za publikovanje, uzima na zapisnik tužbe, predloge i druge podneske i izjave stranaka, vrši pod nadzorom i uputstvima sudije druge stručne poslove i druge poslove po nalogu predsednika suda.

Stručna osposobljenost, znanja i veštine koje se ocenjuju u izbornom postupku i način njihove provere:
Stručna osposobljenost kandidata vrednuje se ocenjujući ispunjenost uslova prema tekstu oglasa usaglašenom sa opisom radnog mesta u aktu o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u sudu. Znanje kandidata vrednuje se usmenom proverom poznavanja u oblasti organizacije i rada suda (Zakon o uređenju sudova, Zakon o sedištima i područjima sudova i javnim tužilaštvima, Zakon o sudijama, Zakon o obligacionim odnosima, Zakon o parničnom postupku, Zakon o vanparničnom postupku, Zakon o krivičnom postupku, Krivični zakonik i Zakon o izvršenju i obezbeđenju) i opšte kulture, dok se vrednuju sledeće veštine kandidata: veština komunikacije, logičkog i analitičkog rezonovanja i elokvencije. Stručna osposobljenost, znanja i veštine kandidata proveriće se usmeno na osnovu obavljenog razgovora sa kandidatima.

OSTALO:
Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja oglasa u izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi”. Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu: Marina Brašovan Delić, sekretar suda, tel. 013/345-184, Prijava na konkurs podnosi se Višem sudu u Pančevu, ulica Vojvode Radomira Putnika 13-15 sa naznakom „Za javni konkurs- ne otvarati”. Prijava na konkurs mora da sadrži: ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, JMBG, adresu stanovanja, kontakt telefon, podatke o stečenom obrazovanju, naznaku za koje radno mesto učesnik konkuriše, podatke o vrsti i dužini radnog iskustva sa kratkim opisom poslova na kojima je učesnik radio do podnošenja prijave na konkurs. U prijavi mogu biti navedeni i podaci o eventualnom stručnom usavršavanju učesnika i podaci o posebnim oblastima znanja. Dokazi koji se prilažu uz prijavu: Uz prijavu na konkurs učesnik je dužan da dostavi sledeće dokaze: original ili overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu, original ili overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih, original ili overenu fotokopiju diplome Pravnog fakulteta, original ili overenu fotokopiju uverenja o položenom pravosudnom ispitu, uverenje izdato od strane suda da protiv kandidata nije pokrenuta istraga, niti podignuta optužnica, odnosno da se ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 meseci), uverenje Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije da kandidat nije osuđivan (ne stariji od 6 meseci). Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u kome radi ili rešenje da je neraspoređen. Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi, komisija će zaključkom odbaciti. Vreme i mesto provere osposobljenosti, znanja i veština kandidata biće određeni naknadno, nakon isteka roka za podnošenje prijava na konkurs. Kandidati će o obavljanju razgovora sa komisijom biti obavešteni telefonom ili na drugi pogodan način.

Zapisničar
u zvanju referenta

USLOVI:
Opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa državnog službenika propisani su čl. 45 st. 1 Zakona o državnim službenicima. Posebni uslovi: III ili IV stepen srednje stručne spreme, društvenog, prirodnog ili tehničkog smera, najmanje dve godine radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računaru, položen ispit za daktilografa I-a ili I-b klase, položen državni stručni ispit.

Opis poslova radnog mesta:
Obavlja sve daktilografske poslove u predmetima dodeljenim u rad sudiji kod koga je raspoređen, piše zapisnike, vrši unos tekstova po diktatu i sa diktafonskih traka, vrši prepis tekstova i rukopisa i izrađuje sve vrste tabela, u saradnji sa korisnicima usluga koriguje unete podatke, stara se o savremenom oblikovanju teksta, priprema i štampa završene materijale i distribuira ih korisnicima usluga, stara se o čuvanju i prenosu podataka, dostupnosti materijala, ispravnosti birotehničke opreme i racionalnom korišćenju kancelarijskog i drugog potrošnog materijala, vodi upisnik za evidenciju štampanih stvari i publikacija, vodi evidenciju o svom radu, radi i druge poslove po nalogu predsednika suda, sudije ili sekretara suda.

Stručna osposobljenost, znanja i veštine koje se ocenjuju u izbornom postupku i način njihove provere: stručna osposobljenost kandidata vrednuje se ocenjujući ispunjenost uslova prema tekstu oglasa usaglašenom sa opisom radnog mesta u aktu o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u sudu i radnom iskustvu na istovrsnim poslovima. Znanje kandidata vrednuje se proverom poznavanja u oblasti organizacije i rada suda i opšte kulture, dok se vrednuju sledeće veštine kandidata: veština komunikacije, elokvencije i organizatorske sposobnosti. Stručna osposobljenost, znanja i veštine kandidata proveriće se usmeno na osnovu obavljenog razgovora sa kandidatima, dok se poznavanje rada na računaru proverava neposredno-praktičnim radom na računaru.

OSTALO:
Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja oglasa u izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi”. Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu: Marina Brašovan Delić, sekretar suda, tel. 013/345-184, Prijava na konkurs podnosi se Višem sudu u Pančevu, ul. Vojvode Radomira Putnika 13-15 sa naznakom „Za javni konkurs- ne otvarati”. Prijava na konkurs mora da sadrži: ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, JMBG, adresu stanovanja, kontakt telefon, podatke o stečenom obrazovanju, naznaku za koje radno mesto učesnik konkuriše, podatke o vrsti i dužini radnog iskustva sa kratkim opisom poslova na kojima je učesnik radio do podnošenja prijave na konkurs. U prijavi mogu biti navedeni i podaci o eventualnom stručnom usavršavanju učesnika i podaci o posebnim oblastima znanja. Uz prijavu na konkurs učesnik je dužan da dostavi sledeće dokaze: riginal ili overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu, original ili overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih, original ili overenu fotokopiju diplome o stručnoj spremi, original ili overenu fotokopiju uverenja o položenoj klasi odnosno o broju otkucaja, original ili overenu fotokopiju uverenja o položenom državnom ispitu, dokaz o radnom iskustvu, uverenje izdato od strane suda da protiv kandidata nije pokrenuta istraga, niti podignuta optužnica, odnosno da se ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 meseci), uverenje Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije da kandidat nije osuđivan (ne stariji od 6 meseci). Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u kome radi ili rešenje da je neraspoređen. Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi, komisija će zaključkom odbaciti. Vreme i mesto provere osposobljenosti, znanja i veština kandidata biće određeni naknadno, nakon isteka roka za podnošenje prijava na konkurs. Kandidati će o obavljanju razgovora sa komisijom biti obavešteni telefonom ili na drugi pogodan način. Kontakt: Marina Brašovan Delić


Pregledano: 811 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters