Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik matematike Puno radno vreme

na TEHNIČKA ŠKOLA u Kladovo (Poslato na 27-12-2017)

Nastavnik matematike
Oglas važi od: 27.12.2017.

TEHNIČKA ŠKOLA
19320 Kladovo, Mladost 1
tel./faks: 019/801-065
e-mail: tehskola@kladovonet.com


Nastavnik matematike
na određeno vreme, radi zamene odsutne zaposlene preko 60 dana, do povratka zaposlene sa odsustva sa rada radi nege deteta, sa 72,22% radnog vremena

USLOVI:
Odgovarajuće visoko obrazovanje (čl. 140 ZOSOV i čl. 2 Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama “Sl. glasnik RS”, br. 5/91. 11/2008, 9/2013, 6/2014); psihička, fizička i zdravstvena sposoibnost za rad sa decom i učenicima; da kandidat nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; državljanstvo Republike Srbije; da kandidat zna srpski jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.

OSTALO:
Kandidat popunjava formular koji se nalazi na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, i uz odštampani i popunjeni prijavni formular školi dostavljaja sledeću dokumentaciju: diplomu o stečenom visokom obrazovanju; dokaz o neosuđivanosti; uverenje o državljanstvu Republike Srbije; izvod iz matične knjige rođenih; pismeni dokaz (uverenje ili sertifikat) da je kandidat položio ispit iz srpskog jezika odgovarajuće visokoškolske ustanove, kojim potvrđuje da zna jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad, tj. srpski jezik, ukoliko je odgovarajuće obrazovanje stekao na stranom jeziku; kratke biografske podatke sa važeće lične karte. Dokaz o zdravstvenoj spobnosti za rad sa decom i učenicima, kandidat pribavlja i dostavlja školi, nakon izbora, a pre zaključenja ugovora o radu. Ukoliko kandidat podnosi kopije navedenih dokumenata, iste moraju biti overene. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Po izvršenom izboru, odnosno nakon donošenja rešenja o izboru kandidata od strane Konkursne komisije, kandidati nezadovoljni rešenjem Konkursne komisije, biće pismeno obavešteni u zakonskom roku, kako bi iskoristili svoje pravo na pravnu zaštitu.


Skoro postavljeni poslovi TEHNIČKA ŠKOLA


Pregledano: 485 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters