Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Sudijski pomoćnik u zvanju savetnika Puno radno vreme

na OSNOVNI SUD U PANČEVU u Pančevo (Poslato na 27-12-2017)

Sudijski pomoćnik u zvanju savetnika
Oglas važi od: 27.12.2017.

OSNOVNI SUD U PANČEVU
26000 Pančevo
Vojvode Radomira Putnika 13-15
tel. 013/345-481

Sudijski pomoćnik u zvanju savetnika

USLOVI:
opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa državnog službenika propisani su čl. 45 st. 1 Zakona o državnim službenicima: kao državni službenik može da se zaposli punoletan državljanin Republike Srbije koji ima propisanu stručnu spremu i ispunjava ostale uslove određene zakonom, drugim propisom i Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u državnom organu, ako mu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci. Posebni uslovi: završen pravni fakultet odnosno stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu položen pravosudni ispit, najmanje tri godine radnog iskustva u struci.

Opis poslova radnog mesta:
pomaže sudiji u radu i referisanju, proučava pravna pitanja u vezi sa radom sudija u jednostavnijim predmetima, izrađuje nacrte jednostavnijih sudskih odluka i priprema pravne stavove za publikovanje, uzima na zapisnik tužbe, predloge i druge podneske i izjave stranaka, vrši pod nadzorom i po uputstvima sudije druge stručne poslove i druge poslove po nalogu predsednika suda.

Stručna osposobljenost, znanja i veštine koje se ocenjuju u izbornom postupku i način njihove provere:
stručna osposobljenost kandidata vrednuje se ocenjujući ispunjenost uslova prema tekstu oglasa usaglašenom sa opisom radnog mesta u aktu o unutrašnjem uređenju i sitematizaciji radnih mesta u sudu i radnom iskustvu na istovrsnim poslovima. Znanje kandidata vrednuje se proverom poznavanja u oblasti organizacije i rada suda i opšte kulture, dok se vrednuju sledeće veštine kandidata: veština komunikacije, logičkog i analitičkog rezonovanja, elokvencije, organizatorske sposobnosti i veština rukovođenja i kreativnost. Stručne osposobljenosti, znanja i veštine kandidata proveriće se usmeno na osnovu obavljenog razgovora sa kandidatima.

OSTALO:
Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja oglasa u izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi”. Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu: Nataša Ciculj, sekretar suda, tel. 013/345-481. Prijava na konkurs podnosi se Osnovnom sudu u Pančevu, Pančevo, Vojvode Radomira Putnika 13-15, sa naznakom „Za javni konkurs – ne otvarati”. Prijava na konkurs mora da sadrži: ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, JMBG, adresu stanovanja, kontakt telefon, podatke o stečenom obrazovanju, naznaku za koje radno mesto kadnidat konkuriše, podatke o vrsti i dužini radnog iskustva sa kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na konkurs. U prijavi mogu biti navedeni i podaci o eventualnom stručnom usavršavanju kandidata i podaci o posebnim oblastima znanja. Kandidati popunjavaju izjavu kojom se opredeljuju za mogućnost da sud po službenoj dužnosti pribavi dokaze koji sadrže podatke o kojima se vodi službena evidencija ili će to kandidat učiniti sam. Obrazac ove izjave je sastavni deo ovog konkursa i može se preuzeti sa internet stranice Osnovnog suda u Pančevu. Uz prijavu na konkurs kandidat je dužan da dostavi sledeće dokaze: original ili overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu, original ili overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih, original ili overenu fotokopiju diplome pravnog fakulteta, original ili overenu fotokopiju uverenja o položenom pravosudnom ispitu, dokaz o radnom iskustvu, uverenje izdato od strane suda da protiv kandidata nije pokrenuta istraga, niti podignuta optužnica, odnosno da se ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 meseci), uverenje Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije da kandidat nije osuđivan (ne starije od 6 meseci). Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi, komisija će odbaciti. Vreme i mesto provere osposobljenosti, znanja i veština kandidata biće određeni naknadno, nakon isteka roka za podnošenje prijava na konkurs. Kandidati će o obavljanju razgovora sa komisijom biti obavešteni telefonom ili na drugi pogodan način. Radi učestvovanja na javnom konkursu kandidat daje sledeću izjavu: „I Saglasan/a sam da sud, za potrebe postupka, može izvršiti uvid, pribaviti i obraditi lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, koji su neophodni u postupku odlučivanja: Saglasan/a da se moj JMBG, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, koristi isključivo u svrhu prikupljanja podataka neophodnih za učestvovanje na javnom konkursu (JMBG kandidata), (mesto i datum)___(potpis davaoca izjave). II Iako je sud obavezan da izvrši uvid, pribavi i obradi lične podatke, izjavljujem da ću sam/a za potrebe postupka pribaviti sledeće podatke (kandidat treba da zaokruži šta od navedenih dokaza dostavlja): 1. original ili overenu kopiju uverenja o državljanstvu Republike Srbije, 2. original ili overenu kopiju izvoda iz matične knjige rođenih, 3. uverenje nadležnog organa da kandidat nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci. Upoznat/a sam da ukoliko navedene lične podatke neophodne za odlučivanje suda ne podnesem do isteka roka za podnošenje prijava, prijava će se smatrati neurednom. (mesto i datum)___(potpis davaoca izjave)“. Kontakt lice – Nataša Ciculj sekretar suda.Skoro postavljeni poslovi OSNOVNI SUD U PANČEVU


Pregledano: 2222 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters