Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Direktor društva Puno radno vreme

na Europolis Plus d.o.o. u Beograd (Poslato na 29-12-2017)

Europolis Plus d.o.o.

Centar za kvalitet d.o.o. Mesarci

je akreditovano telo koje na teritoriji Republike Srbije može vršiti sva hemijska, mehanička i fizička ispitivanja čelika za armiranje betona, armaturnih mreža i pocinkovane žice propisana Uredbom o tehničkim i drugim zahtevima za čelik za armiranje betona (SG. RS br. 35/2015 i 44/2016).

Direktor društvaPosebni uslovi:

VII-1 stepen /VSS (tehničko - tehnoloških ili prirodno - matematičkih nauka);
znanje engleskog jezika;
3 godine radnog iskustva, najmanje 1 godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima;
organizacione sposobnosti.


Opis poslova:

predstavlja i zastupa Društvo;
organizuje rad i rukovodi procesom rada i poslovanja Društva u skladu sa propisima i osnivačkim aktom i misijom Centra za kvalitet DOO;
obezbeđuje zakonitost rada Društva;
zaključuje ugovore u pravnom prometu sa trećim licima i u poslovima spoljnotrgovinskog prometa;
utvrđuje poslovnu politiku, procedure i ciljeve društva, prati njihovo sprovođenje, određuje mere za njihovo sprovođenje i obezbeđuje njihovo ispunjenje;
usvaja programe razvoja Društva;
donosi planove rada i određuje načine i postupak njihovih izvršenja;
odlučuje o uzimanju i davanju kredita, izdavanju garancija i drugih oblika jemstva;
donosi opšta i pojedinačna akta;
odlučuje o pojedinačnim pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih;
odlučuje o povećanju i/ili smanjenu broja zaposlenih;
predlaže zaposlenim izmenu ugovorenih uslova rada (aneks ugovora o radu);
preduzima odgovarajuće mere u cilju obezbeđenja radnog reda i discipline u društvu i radi zaštite imovine;
­ оbеzbеđuje rеsurse zа аktivnоsti sеrtifikаciје i ispitivanja u društvu;
sklapa ugovorne aranžmane sa klijentima i podugovaračima;
­ odobrava Poslovnik o kvalitetu i druga dokumenta sistema menadžmenta;
­ odobrava planove obuka u okviru društva;
­ donosi odluke o formiranju komisija društva, imenuje i razrešava članove komisija, ili osoblje društva kojem su preneta оvlаšćеnjа da prеduzme dеfinisаnе аktivnоsti u imе društva odnosno direktora;
obavlja i druge poslovodne funkcije od značaja za rad i poslovanje društva koje su u nadležnosti Direktora društva.


Prijave slati na :

konkurs.direktor@centarzakvalitet.rsNapomena:

Prijave koje nisu poslate na navedeni e-mail se neće uzeti u razmatranje.


Rok za prijavu 28/01/2018


Skoro postavljeni poslovi Europolis Plus d.o.o.


Pregledano: 614 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters