Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Medicinska sestra u smeni Puno radno vreme

na Institut za onkologiju Vojvodine u Sremska Kamenica (Poslato na 29-12-2017)

Медицинска сестра у смени

,,Institut za onkologiju Vojvodine”, Sremska Kamenica

На основу члана 17. Статута Института за онкологију Војводине, члана 9. и 10. Колективног уговора Института за онкологију Војводине, Сагласности Министарства здравља Републике Србије број 112-01-976/2017-02 од 03.08.2017. године, у складу са Кадровским планом за Институт за онкологију Војводине за 2017. годину бр.112-01-505/2017-02 од 15.05.2017. године и Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину(“Сл. гласник РС”, бр.61/2017, 82/2017 и 92/2017)и Одлуке Директора Института за онкологију Војводине број4/17/2-4140 од 27.12.2017. године, расписује се

ОГЛАС за пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом

1) Медицинска сестра у смени – 1 извршилац

Услови за обављање посла:

- завршена средња медицинска школа,

- положен стручни испит

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Института за онкологију Војводине на Клиници за интерну онкологију.

За наведено радно место прописује се пробни рад у трајању од 3 месеца. У случају да запослени не покаже одговарајуће радне и стручне способности у наведеном периоду пробног рада, престаје му радни однос по истеку трајања пробног рада.

Заинтересовани кандидати подносе:

својеручно потписану молбу за пријем и биографију,са адресом, контакт телефоном, и-мејл адресом и изјавом да су здравствено способни за тражене послове и да се против њих не води кривични поступак,
фотокопију дипломе о завршеној школи,
фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована),
фотокопију извода из матичне књиге рођених,
фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме),
фотокопију лиценце или решења о упису у именик одговарајуће Коморе,
фотокопију радне књижице или доказ о радном искуству (уколико га има кандидат).

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Институт за онкологију Војводине.

Кандидати који се благовремено јаве на оглас са потпуном конкурсном документацијом и који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за доношење одлуке о пријему.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање, Филијала Нови Сад, и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије.

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком „за конкурс за пријем на неодређено време“ и називом радног места за које се конкурише, на адресу: Институт за онкологију Војводине, 21204 Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4.

Након расписивања огласа, а пре истека рока за предају огласа, именоваће се Комисија за пријем.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на веб-страници Института за онкологију Војводине (www.onk.ns.ac.rs). Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа. Приложена конкурснадокументација неће се враћати кандидатима.

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на неодређено време пре склапања Уговора о раду биће дужан да достави:доказ о општој здравственој способности; доказ о започетој или извршеној имунизацији на хепатитис Б; лекарско уверење као доказ о здравственој способности за заснивање радног односа на радним местима са повећаним ризиком према Акту о процени ризикаИнститута за онкологију Војводине; уверење да се против њега не води кривични поступак (уверење издаје надлежни суд); оверене фотокопије дипломе, уверења о положеном стручном испиту и лиценце или решења о упису у именик надлежне коморе Србије; фотокопију одјаве на претходно осигурање – М образац; и радну књижицу.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Проф. др Зоран Радовановић,

директор Института за онкологију Војводине

Рок важења
05.01.2018.
Захтевани ниво квалификација
Средња школа – IV степен (4 година)
Радно искуство у занимању
Није битно
Број извршилаца
1
Место рада
Нови Сад
Врста радниг односа / ангажовања
Неодређено
Додатне информације
Рад у сменама
Стручни испит или лиценца
стручни испит
Напомена
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano)Skoro postavljeni poslovi Institut za onkologiju Vojvodine


Pregledano: 591 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters