Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Recepcioner; Referent za rekreaciju - saradnik za fizičku kulturu i sport Puno radno vreme

na SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU “BANjA KANjIŽA” u Kanjiža (Poslato na 03-01-2018)

Recepcioner; Referent za rekreaciju - saradnik za fizičku kulturu i sport

Oglas važi od: 03.1.2018.

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU
“BANjA KANjIŽA”
24420 Kanjiža, Narodni park bb


Recepcioner
za potrebe Odeljenja za upravljanje smeštajnim kapacitetima, na određeno vreme u trajanju od 2 godine

Opis poslova:
ažurno vodi dnevne i mesečne statistike, evidencije izdatih „lanč paketa“, prijem reklamacije korisnika ugostiteljskih, restoranskih, rekreacijskih i medicinskih usluga. Prijem gosta odnosno izdavanje soba pacijentima, rezervacija sobe, evidentiranje primljenih pacijenata i gosta, rad na telefonskoj centrali, usmeravanje telefonskih poziva, prijem poruka, odjava stacionarnog gosta odnosno gosta, obračun blagajne recepcije i drugih gotovinskih uplata na recepciji, preuzimanje i predaje dnevnog pazara, naplaćivanje računa i odjava gosta. Vrši rezervaciju soba. Na osnovu rezervacije određuje sobe za goste. Definiše cenu i ostale uslove rezervacije. Vrši evidenciju i naplatu računa i stara se za blagovremenost i tačnost naplate. Prima dnevni pazar od svih ostalih službi vezano za ugostiteljske i rekreativne usluge. Vrši obračun blagajne. Prima od gostiju i kontroliše tehničku ispravnost sredstava gotovinskog i bezgotovinskog plaćanja. Vrši prijavu i odjavu gostiju u knjigama. Sravnjuje sobe na osnovu izveštaja sobarica. Utvrđuje brojno stanje gostiju. Vrši unos novih cena u kompjuterski cenovnik. Zadužen je za vođenje knjiga evidencije domaćih i stranih gostiju. Vodi evidenciju ličnih isprava gostiju. Vodi statistiku gostiju (dnevnu, mesečnu i godišnju). Zadužen je za izdavanje i preuzimanje ključeva na recepciji, kao i za prijem i isporuku pošte i poruka gostima. Prilikom napuštanja smeštajnih objekata od strane gosta, vodi računa o urednom vraćanju ključa sobe. Pruža gostima usluge telefonskog razgovora sa recepcijskog pulta ili iz sobe. Zadužen je za utrošak impulsa na telefonskoj centrali. Interveniše u slučajevima reklamacije gostiju. Pruža gostima tražene informacije - neposredno na recepcijskom pultu ili posredno preko telefonske centrale. Obavlja buđenje gostiju. Za sredstva sa kojima radi i rukuje lično je odgovoran. Zadužen je za upisivanje kvara i problema u sobama i drugim prostorijama objekata AQ, AB, LU i AP i vodi računa da se isti problemi reše i kvarovi otklone zaposleni odeljenja za tehničko održavanje - u suprotnom, obaveštava svog pretpostavljenog. Stalno stoji na raspolaganju za pomoć po svim pitanjima kako pretpostavljenima tako i svim zaposlenima, gostima i prolaznicima, odnosno trećim licima. Priprema i izdaje bonove za ishranu. Vođenje računa deponovanih sredstava i vrednosti. Vršenje rezervacije termina i naplaćivanje wellness usluge i tenis terena. Za svoj rad i sredstva rada koja su mu poverena odgovara načelniku za upravljanje smeštajnim kapacitetima.

USLOVI:
srednja stručna sprema, IV stepena turističkog ili ekonomskog smera, turistički tehničar ili ekonomski tehničar; poznavanje srpskog, mađarskog i jednog stranog jezika; poznavanje rada na računaru i rada sa fiskalnom kaso. Prilikom prijavljivanja na oglas potrebno je dostaviti sledeća dokumenta: Prijavu na oglas sa kratkom biografijom, overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju odgovarajućeg profila,fotokopiju lične karte.

OSTALO:
Dostavljanje i prijem prijava se vrši najkasnije do 12.00 sati poslednjeg dana isteka roka za prijavljivanje. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje. Prijave sa dokumentacijom dostaviti na gorenavedenu adresu sa naznakom „Prijava na oglas za prijem u radni odnos za poslove recepcionera”.

Referent za rekreaciju - saradnik za fizičku kulturu i sport
za potrebe nemedicinskog sektora u Odeljenju rekreacije, na određeno vreme u trajanju od 2 godine

Opis poslova:
vrši izvođenje rekreativnih grupnih ili pojedinačnih vežbi po potrebi. Radi na poslovima organizacije i realizacije plivačke škole odnosno obučavanja neplivača. Vrši poslove organizacije i realizacije javnih manifestacija u sportskoj hali i predlaže mere za otklanjanje nedostataka (stara se o sanitarno-higijenskim uslovima, uslovima temperature i osvetljenja, uslovi za upotrebu električne energije i ozvučenja i sl.). Stara se o sanitarno-higijenskim uslovima, uslovima temperature i osvetljenja, bezbednosti sportskih aparata i rekvizita, bezbednom načinu izvršavanja pojedinih vežbi u teretani i predlaže mere za otklanjanje nedostataka. U odsustvu šefa službe zamenjuje ga, organizovanjem i koordiniranjem rada odeljenja. U slučaju potrebe poslodavca i za vreme odsustva spasioca na bazenu-rekreatora (bolovanje, godišnji odmor i sl.) vrši njegove poslove i to: neposrednim osmatranjem prostorije bazena obezbeđuje bezbedan boravak lica u vodi i okolini bazena, aktivnim, samostalnim i brzim spasavanjem i pomaganjem ljudi u slučaju nevolji, nemoći ili utapanja lica. Radi na pružanju prve pomoći po potrebi, sve do dolaska medicinskog osoblja poslodavca ili službe hitne pomoći. Aktivno obezbeđuje primenu kućnog reda na bazenu, upozoravanjem svakog lica koje ne poštuje isti. Ovlašćeno je da odstranjuje sva ona lica sa bazena i pomoćnih prostorija koja ne poštuju pravila kućnog reda ili ometaju bezbedan, nesmetan i prijatan boravak drugih ljudi, a nakon drugog ponovljenog usmenog upozorenja na poštovanje pravila kućnog reda i prestanka neprihvatljivog ponašanja. Po nalogu neposredno nadređenog i usvojenog plana, meri temperaturu i hlorisanost vode, u toku radnog vremena. Stavlja u funkciju jakuzzi kadu po potrebi i stara se o sanitarno-tegničkim uslovima rada iste, kao i o temperaturi vode. Aktivno pomaže invalidima i pacijentima ometanog hoda pri ulasku i izlasku iz bazena radi otklanjanja opasnosti od pada i povreda. U prisustvu referenta za rekreaciju-saradnik za fiskulturu i sport vrši obuku neplivača. Aktivno učestvuje u dnevnom čišćenju dna bazena pomoću aquarobota, nedeljnom čišćenju malog bazena i generalnom čišćenju bazena. Stara se o higijensko-sanitarnim uslovima rada bazena i pomoćnih prostorija i predlaže mere za održavanje istih. Za svoj rad i sredstva rada koja su mu poverena odgovara načelniku odeljenja-upravniku sportsko-rekreativnih objekata.

USLOVI: V ili VI/1 stepen stručne spreme u oblasti sporta ili fiskulture, organizator sportske rekreacije; radno iskustvo 6 meseci u struci; položen spasilački ispit. Prilikom prijavljivanja na oglas potrebno je dostaviti sledeća dokumenta: prijavu na oglas sa kratkom biografijom, fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju, o položenom pripravničkom i spasilačkom ispitu, fotokopiju dokaza o radnom iskustvu 6 meseci, fotokopiju lične karte.

OSTALO: Dostavljanje i prijem prijava se vrši najkasnije do 12.00 sati poslednjeg dana isteka roka za prijavljivanje. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje. Prijave sa dokumentacijom dostaviti na gorenavedenu adresu sa naznakom „Prijava na oglas za prijem u radni odnos za poslove referenta za rekreaciju - saradnik za fizičku kulturu i sport”.


Skoro postavljeni poslovi SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU “BANjA KANjIŽA”


Pregledano: 1792 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters