Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Medicinska sestra - tehničar Puno radno vreme

na INSTITUT ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DECE I OMLADINE VOJVODINE u Novi Sad (Poslato na 03-01-2018)

Medicinska sestra - tehničar

Oglas važi od: 03.1.2018.

INSTITUT ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU
DECE I OMLADINE VOJVODINE
21000 Novi Sad, Hajduk Veljkova 10


Medicinska sestra - tehničar
na Odeljenju neonatologije u Službi za intenzivnu negu i terapiju i neonatologiju Stacionara Klinike za pedijatriju, probni rad od 3 meseca
2 izvršioca

Opis posla:
sprovodi negu bolesnika; brine se o prijemu, nezi i otpustu bolesnika; daje terapiju i prati bolesnika na dijagnostičke pretrage; uzima i šalje materijal na laboratorijske analize; radi i druge poslove iz svog delokruga a po nalogu neposrednog rukovodioca; učestvuje u smenskom radu; za svoj rad odgovorna je neposrednom rukovodiocu, glavnoj sestri Klinike i Instituta.

Medicinska sestra - tehničar
na Odeljenju za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja Službe zaprijem i zbrinjavanje bolesnika Poliklinike, Klinike za pedijatriju, probni rad od 3 meseca

Opis posla:
brine se o prijemu bolesnika; daje terapiju i prati bolesnika na dijagnostičke preglede; uzima i šalje materijal na laboratorijske analize; radi i druge poslove iz svog delokruga a po nalogu neposrednog rukovodioca; učestvuje u smenskom radu; za svoj rad odgovorna je načelniku Odeljenja.

Medicinska sestra - tehničar
na Odeljenju intenzivne terapije u Službi za dečje anesteziologije, intenzivne terapije i terapije bola Stacionara na Klinici za dečju hirurgiju, probni rad od 3 meseca
2 izvršioca

Opis posla:
brine se o prijemu, nezi i otpustu bolesnika; daje terapiju i preduzima druge medicinsko-tehničke radnje koje je odredio lekar; uzima i šalje materijal na laboratorijske analize; radi i druge poslove iz svog delokruga a po nalogu načelnika i glavne sestre Odeljenja; učestvuje u smenskom radu; za svoj rad odgovorna je načelniku i glavnoj sestri Klinike.

USLOVI:
Kandidati moraju da ispunjavaju opšte uslove propisane zakonom, kao i sledeće posebne uslove: da poseduje srednju stručnu spremu IV stepen-završenu srednju medicinsku školu, smer pedijatrijska sestra-tehničar ili medicinska sestra tehničar; položen stručni ispit; licenca za rad (ili upis u imenik komore).

OSTALO:
kandidati podnose: svojeručno potpisanu molbu za prijem i biografiju sa adresom, kontakt telefonom i i-mejl adresom. Uz molbu se u originalu ili overenoj kopiji podnose sledeća dokumenta: diplomu o završenoj srednjoj medicinskoj školi; uverenje o položenom stručnom ispitu; dozvolu za rad - licencu izdatu od nadležne komore ili rešenje o upisu u imenik komore; uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (uverenje suda) ne starije od 6 meseci; uverenje da kandidat nije osuđivan (uverenje iz policijske uprave) ne starije od 6 meseci; dokaz o radnom iskustvu ukoliko ga kandidat poseduje (overena kopija radne knjižice, ugovora o radu, potvrda poslodavca). Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Kandidati koji ispunjavaju uslove iz oglasa mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih podataka koji mogu biti važni za odluku o prijemu (prethodno iskustvo o radu, prosečna ocena u toku školovanja, dodatno obrazovanje ili osposobljenosti, dužina trajanja školovanja...). Prilikom zasnivanja radnog odnosa, kandidat je dužan da dostavi uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad na radnom mestu sa povećanim rizikom, fotokopiju lične karte, dokaz o izvršenoj ili započetoj imunizaciji na hepatitis B, sanitarnu knjižicu. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Prijave se predaju u zatvorenoj koverti lično ili poštom na gorenavedenu adresu Instituta sa naznakom ”Prijava na oglas za prijem medicinske sestre-tehničara na neodređeno vreme (pun naziv radnog mesta za koje se konkuriše”).

Medicinska sestra - tehničar
na Odeljenju za intenzivnu negu i terapiju u Službi za intenzivnu negu i terapiju i neonatologiju Stacionara Klinike za pedijatriju, na određeno vreme do povratka zaposlene sa porođajnog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta do 27.03.2019. godine, probni rad u trajanju od 3 meseca

Medicinska sestra - tehničar
na Odeljenju za akutne plućne bolesti Službe za plućne bolesti Stacionara Klinike za pedijatriju, na određeno vreme do povratka zaposlene sa porođajnog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta do 09.02.2019. godine, probni rad u trajanju od 3 meseca

Opis posla:
brine se o prijemu, nezi i otpustu bolesnika; sprovodi terapiju prema nalogu lekara; prati bolesnika na dijagnostičke preglede; uzima i šalje materijal na laboratorijske analize; radi i druge poslove iz svog delokruga a po nalogu neposrednog rukovodioca; učestvuje u smenskom radu; za svoj rad odgovorna je neposrednom rukovodiocu, glavnoj sestri Klinike i Instituta.

USLOVI:
Kandidati moraju da ispunjavaju opšte uslove propisane zakonom, kao i sledeće posebne uslove: da poseduje srednju stručnu spremu IV stepen-završenu srednju medicinsku školu, smer pedijatrijska sestra-tehničar ili medicinska sestra tehničar; položen stručni ispit; licenca za rad (ili upis u imenik komore).

OSTALO:
kandidati podnose: svojeručno potpisanu molbu za prijem i biografiju sa adresom, kontakt telefonom i i-mejl adresom. Uz molbu se u originalu ili overenoj kopiji podnose sledeća dokumenta: diplomu o završenoj srednjoj medicinskoj školi; uverenje o položenom stručnom ispitu; dozvolu za rad - licencu izdatu od nadležne komore ili rešenje o upisu u imenik komore; uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (uverenje suda) ne starije od 6 meseci; uverenje da kandidat nije osuđivan (uverenje iz policijske uprave) ne starije od 6 meseci; dokaz o radnom iskustvu ukoliko ga kandidat poseduje (overena kopija radne knjižice, ugovora o radu, potvrda poslodavca). Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Kandidati koji ispunjavaju uslove iz oglasa mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih podataka koji mogu biti važni za odluku o prijemu (prethodno iskustvo o radu, prosečna ocena u toku školovanja, dodatno obrazovanje ili osposobljenosti, dužina trajanja školovanja...). Prilikom zasnivanja radnog odnosa, kandidat je dužan da dostavi uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad na radnom mestu sa povećanim rizikom, fotokopiju lične karte, dokaz o izvršenoj ili započetoj imunizaciji na hepatitis B, sanitarnu knjižicu. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Prijave se predaju u zatvorenoj koverti lično ili poštom na gore navedenu adresu Instituta sa naznakom:”Prijava na oglas za prijem medicinske sestre-tehničara na neodređeno vreme (pun naziv radnog mesta za koje se konkuriše”).


Skoro postavljeni poslovi INSTITUT ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DECE I OMLADINE VOJVODINE


Pregledano: 590 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters