Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik za ekonomsku grupu predmeta Puno radno vreme

na SREDNjA TURISTIČKA ŠKOLA u Beograd (Poslato na 03-01-2018)

Nastavnik za ekonomsku grupu predmeta

Oglas važi od: 03.1.2018.

SREDNjA TURISTIČKA ŠKOLA
11070 Novi Beograd, Otona Župančiča 4
tel. 011/260-72-00


Nastavnik za ekonomsku grupu predmeta

USLOVI:
Kandidat treba da ima odgovarajuće visoko obrazovanje iz čl. 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području Trgovina, ugostiteljstvo, turizam, psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima, da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje, da ima državljanstvo Republike Srbije, treba da zna jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete. Uz odštampani prijavni formular dostaviti školi i dokaz o odgovarajućem obrazovanju (diplomu), dokaz o položenom stručnom ispitu ili položenom ispitu za licencu (ukoliko kandidat to poseduje), dokaz o neosuđivanosti pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje (uverenje MUP ne starije od 6 meseci), izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu Republike Srbije (ne starije od 6 meseci), dokaz o poznavanju jezika na kojem se izvodi obrazovno-vaspitni rad (ukoliko kandidat nije stekao srednje, više ili visoko obrazovanje na srpskom jeziku, u obavezi je da dostavi dokaz da je položio ispit iz srpskog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove), kraću biografiju. Dokazi moraju biti u originalu ili overeni prepisi/fotokopije. Psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima kandidata koji uđu u uži izbor, vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka. Kandidat koji bude izabran je dužan da pre zaključenja ugovora o radu dostavi uverenje o psihičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima.


Pregledano: 648 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters