Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik ruskog jezika Puno radno vreme

na GIMNAZIJA u Kuršumlija (Poslato na 03-01-2018)

Nastavnik ruskog jezika

Oglas važi od: 03.1.2018.

GIMNAZIJA
18430 Kuršumlija, Karađorđeva 2
tel. 027/389-020


Nastavnik ruskog jezika
na određeno vreme preko 60 dana, do povratka zaposlene sa porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta, sa 77,77% radnog vremena ili 14 nastavnih časova nedeljno

USLOVI:
pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu kandidat treba da ispunjava i sledeće uslove: da ima odgovarajuće visoko obrazovanje iz člana 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS” br. 88/2017) i Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stučnih saradnika i pomoćnih nastavnika u Gimnaziji (“Službeni glasnik Republike Srbije - Prosvetni glasnik” br. 15/2013 i 11/2016), da je profesor, odnosno diplomirani filolog za ruski jezik i književnost; master filolog (studijski program ili glavni predmet, odnosno profil Ruski jezik i književnost); master profesor jezika i književnosti (studijski program ili glavni predmet, odnosno profil Ruski jezik i književnost); da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična dela utvrđena u čl. 139 stav 1 tačka 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja) odnosno da lice nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da je državljanin Republike Srbije; da zna jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. U skladu sa članom 154 stav 5, Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, za kandidate koji su izabrani u uži izbor psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja, primenom standardizovanih postupaka. Uz prijavu sa kratkom biografijom na konkurs dostaviti orginale ili overene fotokopije (ne starija od 6 meseci): diplomu ili uverenje o stečenom odgovarajućem obrazovanju; uverenje da je neosuđivan i da se ne vodi istraga; uverenje o državljanstvu; ukoliko kandidat nije stekao obrazovanje na srpskom jeziku , u obavezi je da dostavi dokaz da je položio ispit iz srpskog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove; izvod iz matične knjige rođenih; lekarsko uverenje (podnosi se pre zaključenja ugovora o radu). Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, a potrebnu dokumentaciju zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju na adresu škole: Gimnazija, Kuršumlija, Karađorđeva 2 u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje. Bliže informacije mogu se dobiti putem telefona 027/389- 020.


Skoro postavljeni poslovi GIMNAZIJA


Pregledano: 638 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters