Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine Puno radno vreme

na ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLjE u Vranje (Poslato na 04-01-2018)

Doktor medicine
Oglas važi od: 03.1.2018.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLjE
17500 Vranje, Jovana Jankovića Lunge 1
tel. 017/421-310
faks 017/400-271
e-mail: zzjzvr@mts.rs


Doktor medicine
radi upućivanja na specijalizaciju iz epidemiologije i mikrobiologije
2 izvršioca

USLOVI:
završen medicinski fakultet, položen stručni ispit. Kandidati su dužni da pored prijave na konkurs sa kratkom biografijom, brojem telefona i kontakt adresom dostave i: očitane podatke sa lične karte; overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih; overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu RS (ne starijeg od 6 meseci); uverenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 meseci); uverenje Ministarstva unutrašnjih poslova da kandidat nije osuđivan (ne starije od 6 meseci); overenu fotokopiju diplome o završenom medicinskom fakultetu; overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu. Rok za podnošenje prijava na oglas je 8 dana od dana objavljivanja kod Nacionalne službe za zapošljavanje u publikaciji „Poslovi“. Oglas će biti objavljen i na internet stranici Ministarstva zdravlja. Prijave na oglas dostaviti u zatvorenoj koverti Pravnoj službi Zavoda za javno zdravlje Vranje, ili poštom na gorenavedenu adresu, sa naznakom „Prijava na oglas“ i naznakom radnog mesta za koje se konkuriše. Kandidati koji ne budu izabrani biće obavešteni u skladu sa Zakonom. Priložena konkursna dokumentacija neće se vraćati kandidatima. Kandidat koji bude izabran za prijem u radni odnos na neodređeno vreme pre zaključenja ugovora o radu biće dužan da dostavi lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.


Skoro postavljeni poslovi ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLjE


Pregledano: 798 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters