Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik fizičkog vaspitanja Puno radno vreme

na ZEMUNSKA GIMNAZIJA u Zemun (Poslato na 04-01-2018)

Nastavnik fizičkog vaspitanja
Oglas važi od: 03.1.2018.

ZEMUNSKA GIMNAZIJA
11800 Zemun, Gradski park 1


Nastavnik fizičkog vaspitanja

USLOVI:
Profesor fizičkog vaspitanja; diplomirani pedagog fizičke kulture; profesor fizičkog vaspitanja - diplomirani trener sa naznakom sportske grane; profesor fizičkog vaspitanja - diplomirani organizator sportske rekreacije; profesor fizičkog vaspitanja - diplomirani kineziterapeut, diplomirani profesor fizičkog vaspitanja i sporta- master, diplomirani profesor fizičkog vaspitanja kineziterapije - master, master profesor fizičkog vaspitanja i sporta; master profesor fizičkog vaspitanja i kineziterapije (prema Pravilniku o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u gimnaziji - „Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik“ br. 15/2013, 11/2016 i 2/2017). U radni odnos na mesto nastavnika može da bude primljeno lice pod uslovom: 1) da ima odgovarajuće vaspitanje u sklau sa čl. 139 i čl. 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. gl. RS“ br. 88/2017); 2) da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) da ima državljanstvo RS; 5) da zna jezik na kome se ostavruje vaspitno-obrazovni rad.

OSTALO:
Kandidati popunjavaju prijemni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju ustanovi. Uz prijemni formular (sa zvanične internet stranice), potrebno je da kandidat dostavi školi: overenu fotokopiju diplome odgovarajućeg stepena i vrste sreučne spreme; uverenje da nije osuđivan - original ne stariji od 6 meseci; overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu RS - ne starije od 6 meseci, ukoliko diploma nije izdata na srpskom jeziku, potvrdu da zna srpski jezik, za lica koja nisu stekla obrazovanje na srpskom jeziku - dokaz o položenom ispitu iz srpskog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove. Kandidati koji su izabrani u uži izbor upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa učenicima koji vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka. Dokaz da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa učenicima - lekarsko uverenje podnosi se pre zaključenja ugovora o radu. Neće se razmatrati prijave koje su neblagovremene, nepotpune, uz koje nisu priloženi dokazi koji se traže konkursom i onih kanidata koji ne ispunjavaju uslove u pogledu vrste i stepena stručne spreme. Prijavni formular, CV, podatke o svom profesionalnom razvoju, konkursom tražene dokaze o ispunjavanju uslova dostaviti u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa na gorenavedenu adresu. Kontakt telefon: 011/3162-680.


Pregledano: 779 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters