Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Saradnik u zvanju asistent za užu naučnu oblast Tehnologija biljnih sirovina Puno radno vreme

na UNIVERZITET U KRAGUJEVCU AGRONOMSKI FAKULTET U ČAČKU u Čačak (Poslato na 04-01-2018)


Saradnik u zvanju asistent za užu naučnu oblast Tehnologija biljnih sirovina
Oglas važi od: 03.1.2018.

UNIVERZITET U KRAGUJEVCU
AGRONOMSKI FAKULTET U ČAČKU
32000 Čačak, Cara Dušana 34
tel. 032/303-404


Saradnik u zvanju asistent za užu naučnu oblast Tehnologija biljnih sirovina
na određeno vreme od 3 godine

USLOVI:
VII/1, VII/2 stepen stručne spreme; diplomirani inženjer tehnologije; magistar tehničkih nauka; magistar biotehničkih nauka; diplomirani inženjer tehnologije - master. Ostali uslovi za izbor u zvanje asistenta utvrđeni su odredbom člana 84 Zakona o visokom obrazovanju („Sl. glasnik RS“ br. 88/17), Statutom Agronomskog fakulteta u Čačku i Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova na Agronomskom fakultetu u Čačku. Napomena: kandidat mora da ispunjava opšti preduslov u pogledu neosuđivanosti utvrđen članom 72 stav 4 Zakona o visokom obrazovanju i dužan je da uz prijavu na konkurs dostavi i odgovarajući dokaz nadležnog organa. Prijave kandidata koji ne dostave navedeni dokaz ili ne ispunjavaju ovaj uslov neće se uzeti u razmatranje. Prijave kandidata sa prilozima: biografija, bibliografija (spisak naučnih i stručnih radova), radovi, overena fotokopija diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi, dokaz o upisanim doktorskim studijama, dokaz da je prihvaćena tema doktorske disertacije (za magistra nauka), dokaz nadležnog organa o neosuđivanosti, izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu, podnose se Agronomskom fakultetu u Čačku, Cara Dušana 34. Rok za prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.


Skoro postavljeni poslovi UNIVERZITET U KRAGUJEVCU AGRONOMSKI FAKULTET U ČAČKU


Pregledano: 731 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters