Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Diplomirani pravnik Puno radno vreme

na KLINIČKI CENTAR KRAGUJEVAC u Kragujevac (Poslato na 04-01-2018)

Diplomirani pravnik
Oglas važi od: 03.1.2018.

KLINIČKI CENTAR KRAGUJEVAC
34000 Kragujevac, Zmaj Jovina 30
tel. 034/50-52-73

Diplomirani pravnik
za potrebe Službe za pravne i ekonomsko-finansijske poslove, probni rad u trajanju od 3 meseca

USLOVI:
visoka stručna sprema. Opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa utvrđeni Zakonom o radu („Sl. glasnik RS” broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-odluka US i 113/17) i posebni uslovi utvrđeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji sa sistematizacijom radnih mesta Kliničkog centra Kragujevac. Uz prijavu se podnose u originalu ili overenoj kopiji sledeća dokumenta: diploma o stečenom obrazovanju odgovarajućeg profila; uverenje o državljanstvu RS; izvod iz matične knjige rođenih; izvod iz matične knjige venčanih (ako je kandidat promenio prezime); kratka biografija sa adresom, kontakt telefonom, i-mejl adresom. Kandidati koji imaju radno iskustvo (uključujući stručno osposobljavanje i usavršavanje) treba da dostave dokaz/potvrdu o radnom/volonterskom stažu u struci. Kandidati su u obavezi da na prijavi navedu za koja radna mesta konkurišu. Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor. Prilikom zasnivanja radnog odnosa, izabrani kandidat je dužan da dostavi: lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos; dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, da optužnica nije stupila na pravnu snagu i da nije pokrenuta istraga (uverenje nadležnog suda); uverenje da kandidat nije osuđivan za krivična dela koja ga čine nepodobnim za rad u zdravstvenoj ustanovi (uverenje nadležne policijske uprave ili policijske stanice). Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi gore navedene dokumente u zahtevanom roku, sa njim se neće zasnovati radni odnos. Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje Klinički centar Kragujevac. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi” Nacionalne službe za zapošljavanje. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Konačni rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu Kliničkog centra Kragujevac (www.kc-kg.rs). Kandidati koji ne budu izabrani mogu zahtevati povraćaj konkursne dokumentacije. Telefon za kontakt 034/50-52-73. Prijave se podnose lično, u zatvorenoj koverti, preko pisarnice Kliničkog centra Kragujevac ili putem pošte na gorenavedenu adresu. Obavezno naznačiti za koje se radno mesto konkuriše „Prijava na oglas za prijem u radni odnos za radno mesto _____ (navesti tačan profil za koji kandidat podnosi prijavu)”.Skoro postavljeni poslovi KLINIČKI CENTAR KRAGUJEVAC


Pregledano: 2229 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters